Tiếng việt | English

Nà Hang vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

TQĐT - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Nà Hang đã góp phần củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. 

Thực hiện cuộc vận động, Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương cơ sở. Trong năm 2016, MTTQ huyện đã tổ chức 159 buổi tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội dung cuộc vận động cho 51.543 lượt người được nghe; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh không dây được 9.720 lượt với 69.180 lượt người nghe; phối hợp làm tốt công tác hòa giải ở khu dân cư. Trong đó 127/127 khu dân cư có tổ hòa giải, các vấn đề mâu thuẫn nảy sinh được hòa giải ngay tại địa bàn khu dân cư, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp trợ giúp, tư vấn pháp lý 80 cuộc với 1.331 lượt người nghe. 


Nhân dân thôn Bắc Danh, xã Thanh Tương (Nà Hang) chỉnh trang hệ thống rãnh thoát nước
 đảm bảo độ bền cho tuyến đường bê tông nông thôn.

Đồng chí Phùng Vĩnh Chiêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nà Hang cho biết, Nà Hang đang nỗ lực phấn đấu lên đô thị loại IV vào năm 2018, đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong cuộc vận động của Ủy ban MTTQ huyện. Thực hiện cuộc vận động, MTTQ phối hợp với các đoàn thể và UBND thị trấn chủ động vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng đô thị. Các tổ dân phố nêu cao ý thức xây dựng mỹ quan đô thị, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, xây dựng đô thị văn minh; phát triển, đa dạng hoá ngành nghề dịch vụ và sản xuất kinh doanh, thực hiện văn minh và đạo đức trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể thực hiện đa dạng, phong phú các hình như: Hội nghị nhân dân, hội thảo, hội thi, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề; lắp đặt pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên... qua đó giúp cho người dân nắm vững, hiểu rõ về chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện đã có xã Năng Khả, Côn Lôn đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đà Vị, xã Hồng Thái đạt 10 tiêu chí, xã Thanh Tương, xã Thượng Giáp đạt 9 tiêu chí, các xã còn lại đều đạt từ 6-8 tiêu chí. Huyện đang tiếp tục vận động nhân dân tốt các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên về kiên cố hóa đường giao thông nội đồng; chương trình giảm nghèo... 

Sức lan tỏa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội tại các địa phương của huyện Nà Hang. Cuộc vận động cũng có tác dụng tích cực tăng cường sự hiểu biết của nhân dân với các chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục