Bản lĩnh Hồ Chí Minh

- Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đối diện với muôn vàn khó khăn, thách thức của lịch sử, gắn với vận mệnh sống còn của dân tộc. Với bản lĩnh có một không hai, Người đã tìm cách vượt qua những khó khăn, thác thức đó, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác nghềnh, đưa dân tộc Việt Nam cập bến bờ hạnh phúc.

Giữa thế kỷ XIX, từ một nước phong kiến độc lập, tự chủ, Việt Nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Nhân dân ta một cổ hai tròng, các phong trào kháng Pháp đều thất bại, đất nước lâm vào khủng hoảng đường lối cứu nước. Nhiều thế hệ người Việt Nam trăn trở tìm câu trả lời cho đường đi của dân tộc, nhưng không tìm thấy.

Bằng khát vọng và tâm niệm phải tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc; vượt lên tất cả những hạn chế về lịch sử, Hồ Chí Minh đã quyết tâm đi tìm câu trả lời ngay tại chính nước Pháp. Qua quá trình quan sát, nghiên cứu, so sánh thực tiễn. Hồ Chí Minh đã tìm ra lời giải cho cách mạng Việt Nam, người lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lê nin là “học thuyết chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất”; Người lựa chọn con đường Cách mạng Tháng Mười “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”, nghĩa là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lực lượng lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

Hồ Chí Minh đã khắc phục sự bế tắc, khủng hoảng đường lối cứu nước, làm nên cách mạng Tháng Tám thành công, đưa đất nước “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Sau Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ta lại đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, cùng một lúc phải đối phó với “giặc đói”, “giặc dốt”, giặc ngoại xâm. Với năng lực quyết đoán, Hồ Chí Minh đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi bão tố; từng bước khắc phục nạn đói, xóa nạn mù chữ, đoàn kết dân tộc loại trừ bớt từng kẻ thù, giữ vững nền độc lập non trẻ. Bản lĩnh và trí tuệ của Người đã giúp nước ta đánh bại âm mưu “cầm Hồ, diệt cộng” đánh đuổi quân Tưởng và bè lũ tay sai ra khỏi đất nước. Với thực dân Pháp, người tranh thủ mọi điều kiện, thỏa hiệp với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Nhưng trước âm mưu bằng mọi giá xâm chiếm đất nước ta một lần nữa, đối thoại không đem lại kết quả, Hồ Chí Minh với bản lĩnh của mình đã tuyên bố “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Bản lĩnh và trí tuệ Hồ Chí Minh đã khơi dậy, phát huy tối đa mọi nguồn lực của dân tộc làm nên một Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chấm dứt cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược.

Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, dân tộc ta lại phải đương đầu với đế quốc Mỹ, một siêu cường của chủ nghĩa thực dân mới. Mặc dù nhiều người cho rằng chúng ta không thể thắng Mỹ, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn xa, đánh giá đúng thực lực của ta và đối phương, xu thế của thời đại, cho dù Mỹ muốn đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá, Người vẫn khẳng định niềm tin tất thắng: Nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do! Với tinh thần đó, chúng ta đã đánh và đánh thắng, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973, tạo tiền đề quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ Hồ Chí Minh, được kết tinh vào sức mạnh Việt Nam.

Bản lĩnh Hồ Chí Minh đã kết thành giá trị, có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang tính quy luật sâu sắc. Ngày nay cùng với tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, bản lĩnh Hồ Chí Minh vẫn là hành trang của Đảng ta trong những bước trưởng thành, phát triển và lãnh đạo đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như nguyện ước của Người.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục