Tiếng việt | English

Đổi thay từ học tập và làm theo Bác Hồ - Bài 1: Lan tỏa sâu rộng

- Có thể khẳng định, trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh thời gian qua có sự đóng góp tích cực của kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị thời gian qua đã góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng, của hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy hiệu quả; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình điểm, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động, chất lượng phục vụ của bộ máy công quyền và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Bài cuối: Chuyển biến tích cực

Nhận thức tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đẩy  mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức  quán triệt, triển khai đồng bộ tới các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy đảng bám sát kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó việc học tập làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân. 


Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo tỉnh với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ

Từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới, năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ thực hiện Chỉ thị 05  là “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ Nhân dân”; năm 2017, 2018 chọn việc “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” và năm 2019 chọn việc “Phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ” là nội dung đột phá trong chỉ đạo thực hiện. Xác định làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), tỉnh tập trung vào ba vấn đề: Khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); triển khai các mục tiêu, định hướng lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị để xác định nhiệm vụ trọng tâm phù hợp; được cụ thể hóa thành kế hoạch hàng năm, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành, địa phương. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, liên quan đến vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết các nhiệm vụ công; những yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở; những yếu kém, tồn tại trong thực tiễn để đề ra giải pháp thực hiện.

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác, công tác quán triệt Chỉ thị đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh tới các cấp ủy cơ sở bằng nhiều hình thức sinh động hiệu quả như học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề tại hội nghị chủ chốt của tỉnh; in sao đĩa VCD gửi tới các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị; học tập trực tuyến kết nối từ điểm cầu Trung ương đến các huyện, thành phố. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp ở cơ sở đã tổ chức hội nghị sơ kết 2, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Đoàn đại biểu tiêu biểu đi báo công với Bác. 


Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là một trong những tập thể tiêu biểu học tập,
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ
Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong một buổi hành quân huấn luyện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn như: sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu dân cư lồng ghép nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động. Các cơ quan báo chí duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hướng trọng tâm vào phát hiện gương, tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo Bác.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức cuộc thi viết, tọa đàm tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân và 6 điều bác Hồ dạy Công an nhân dân. Các doanh nghiệp, doanh nhân Tuyên Quang hưởng ứng việc học tập làm theo Bác bằng phong trào tích cực ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, bảo đảm nâng cao năng lực cạnh tranh, chăm lo đời sống người lao động…

Tỉnh đoàn đã có nhiều hình thức hoạt động như: phát động cuộc vận động “Tuổi trẻ Tuyên Quang học tập và làm theo lời Bác”; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên”; Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về Bác Hồ với Tuyên Quang. Đồng chí Dương Minh Nguyệt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được Tỉnh đoàn xác định là việc làm thường xuyên, liên tục đổi mới  với nhiều nội dung, phương thức, cách làm sáng tạo, nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên; nhân rộng các điển hình tiên tiến, đề cao ý thức tự giác của mỗi đoàn viên, thanh niên, nhằm xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, cấp ủy các huyện, thành phố được phân công về dự sinh hoạt với chi bộ nông thôn, tổ nhân dân nơi cư trú hàng tháng. Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Hang cho biết, việc phân công các đồng chí lãnh đạo cấp ủy xuống sinh hoạt chi bộ cơ sở của huyện đã góp phần nâng cao được chất lượng sinh hoạt chi bộ, giúp các đồng chí có thời gian để gần dân, sát dân, trực tiếp lắng nghe ý kiến từ nhân dân, chịu sự giám sát, đánh giá của cơ sở, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Sức lan tỏa của Chỉ thị 05 tới từng tổ chức đảng. Các cơ quan, đơn vị đã gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Sở Nội vụ “Tiếp tục tuyên truyền về cải cách hành chính; khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh”; Sở Tài chính “Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc các nội dung đối với công tác phòng, chống lãng phí tại cơ quan”; Sở Tư pháp “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính được triển khai thực hiện có hiệu quả”; Sở Tài nguyên và Môi trường “Triển khai vận hành mô hình một cửa điện tử thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan trên mạng Internet”... 

Thực hiện Chỉ thị 05, các địa phương đã xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng nhiều năm, như: giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính... Mỗi cá nhân học Bác bằng những việc làm thiết thực, hàng ngày, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. 

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục