Học Bác trở thành việc làm thiết thực

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở tỉnh ta đã và đang đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Tạo chuyển biến trong công tác quản lý, điều hành

Qua đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đến nay việc học và làm theo Bác đã trở thành nền nếp đối với hầu hết các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã xuất hiện những cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên hầu hết các lĩnh vực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị được xác định tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa, con người và khắc phục, sửa chữa những hạn chế, tồn tại trong thực tiễn công tác và sinh hoạt. Kế hoạch hành động cá nhân của người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã thể hiện được nội dung nêu gương trước tập thể và trách nhiệm xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, gắn với nhiệm vụ cụ thể, các vị trí công tác mà mỗi cán bộ lãnh đạo đang đảm nhiệm.


Sở Tư pháp được đánh giá là đơn vị đi đầu của tỉnh trong việc cải cách TTHC từ thực hiện tốt
Chỉ thị 05 của bộ Chính trị. (Trong ảnh: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sở Tư pháp
giải quyết TTHC cho người dân).

 

Từ thực hiện tốt Chỉ thị 05 đã góp phần đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Các cấp, các ngành tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành; giải quyết cho kỳ được những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực. Đồng thời, phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đến nay, các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo giải quyết hàng nghìn việc nổi cộm, cấp bách. Tính riêng trong 2 năm 2017 - 2018, toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 833 việc nổi cộm, cấp bách, trong đó cấp tỉnh 100 việc, cấp huyện 127 việc, cấp cơ sở 587 việc. 

Góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương đã trở thành động lực quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thắng lợi, đưa tỉnh phát triển vươn lên trở thành tỉnh khá trong các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. 


Trường Tiểu học thị trấn Na Hang là một trong những tập thể tiêu biểu trong học tập
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Trong ảnh: Các cô giáo và
các em học sinh trường Tiểu học thị trấn Na Hang)
.

Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương trong tỉnh đã thể hiện việc học tập và làm theo Bác bằng những cách thức khác nhau, song tất cả đều vì một mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống ấm no cho nhân dân. Ở các chi, đảng bộ cơ quan đã đăng ký việc học và làm theo Bác bằng những việc như đẩy mạnh CCHC, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, gần dân, tạo thuận lợi cho nhân dân… Ở các chi, đảng bộ địa phương thì đăng ký việc học và làm theo Bác bằng các việc như tăng cường lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới… Từ đó, đã tạo động lực quan trọng để tỉnh đã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh không ngừng được nâng cao. Nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm nông nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Các chương trình, đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, bê tông hóa giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, làm nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với xây dựng nông thôn mới; hệ thống kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh. Kết quả, 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu đã đề ra ở mức cao. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,18%/năm. 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025 được cụ thể hóa và triển khai tích cực. Tiềm năng, lợi thế về du lịch, nông nghiệp từng bước được khai thác hiệu quả, tạo đà phát triển mạnh trong những năm tới. 

Thực hiện nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của tỉnh “về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” đã góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư. Công tác CCHC được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm, từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, đã có 580 thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đạt trên mức 30%, đặc biệt có những thủ tục giảm từ 50% - 83% thời gian giải quyết so với quy định. Hiện chỉ số CCHC của tỉnh đứng vị trí 19/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PCI đứng vị trí 34/63, thuộc nhóm các tỉnh đạt khá; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực sự vì nhân dân, phục vụ nhân dân; xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành; giải quyết cho kỳ được những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.   

  Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục