Nêu gương - trách nhiệm của mỗi đảng viên

- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Muốn đồng bào nghe theo thì cán bộ phải gương mẫu đi đầu, xung phong làm trước, chứ nói mà không làm, hoặc nói nhiều làm ít thì sao thuyết phục được quần chúng. Trong cuộc sống, sinh hoạt vận động đồng bào, chiến sỹ thực hành tiết kiệm mà chính mình xa xỉ, hoang phí thì nói ai nghe...

Những năm đầu sau khi nước nhà giành độc lập, rồi kháng chiến chống Pháp trường kỳ gian khổ, hình ảnh Bác Hồ trong bộ quần áo nâu giản dị hay bộ ka ki bạc màu, cùng bộ đội hành quân ra mặt trận hay cùng nông dân lội ruộng, tát nước, trồng cây... mãi đi vào lòng người và có sức thuyết phục hơn mọi lời nói.

Ngày nay, đất nước độc lập, hòa bình, thống nhất. Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu đạt được là vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định. Tuy nhiên khó khăn, thách thức cũng rất lớn. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đã chỉ rõ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ của cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cấp cao, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng.

Thực tế cho thấy dân tin yêu Đảng, một lòng một dạ đi theo Đảng bắt đầu từ những con người cụ thể, những tấm gương tiêu biểu. Nêu gương là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Nếu làm tốt việc nêu gương hiệu quả sẽ vô cùng to lớn, bởi nó có sức lan tỏa sâu rộng, có khả năng thu hút đông đảo quần chúng. Ngược lại, nếu người cán bộ, đảng viên không nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện thì sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tính của Đảng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Để thực sự nêu gương, người cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ với quần chúng nhân dân. Làm tốt các nhiệm vụ trên cũng có nghĩa là mỗi cán bộ, đảng viên đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh để Đảng ta mãi là “đạo đức, là văn minh” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục