Tiếng việt | English

Nhớ Bác nhớ lời dặn đầu tiên

- Trước khi về với “thế giới người hiền”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc với những lời căn dặn chí tình, mang ý nghĩa thời sự đến tận hôm nay và mai sau. Trong đó, lời dặn đầu tiên “Trước hết nói về Đảng” đã và đang được Đảng ta quan tâm thực hiện thường xuyên.

Giữ đoàn kết như giữ con ngươi mắt mình

Nói về Đảng, trước hết Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vị trí, vai trò tổ chức và lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Hai yếu tố quan trọng giúp cho Đảng có khả năng tổ chức, lãnh đạo, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy được sức mạnh của cả dân tộc trong sự nghiệp cách mạng là sự đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và Đảng một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đảng có đoàn kết chặt chẽ thì mới thực hiện được tôn chỉ, mục đích phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Ngược lại, phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc chính  là cơ sở để tạo ra và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.


 

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rõ sức mạnh to lớn của đoàn kết. Người khẳng định: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là cơ sở của đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế, là sức mạnh của Đảng và là nguồn gốc của mọi thắng lợi. Do đó, trong công tác xây dựng Đảng, vấn đề đoàn kết đã được Bác đặt lên hàng đầu.

Ví giữ đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình, Di chúc đã khẳng định đoàn kết sẽ giúp cho Đảng sáng suốt trong tổ chức, lãnh đạo nhân dân, trong xác định đường lối cách mạng. Nếu Đảng không giữ được đoàn kết, khác nào người mù không thấu tỏ đường đi.

Cách thức để đoàn kết

Không những chỉ ra vai trò to lớn của sự đoàn kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ ra cách thức, phương pháp để thực hiện đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đó chính là “Thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Đây không chỉ là sự đúc kết, khái quát mang tầm lý luận sâu sắc mà còn là biểu hiện tầm cao trí tuệ Hồ Chí Minh.

Đảng ta là Đảng cầm quyền, dân chủ trong Đảng là tiền đề để thực hiện dân chủ trong dân. Dân chủ nên Đảng ta đã khơi dậy, phát huy cao nhất trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. 
Phê bình và tự phê bình không những để sửa chữa khuyết điểm trong Đảng, làm cho đảng viên tiến bộ và mạnh lên mà còn khẳng định Đảng thật sự chân chính. Khi căn dặn về thực hiện phê bình và tự phê bình trong Đảng, Người lưu ý phải tiến hành “thường xuyên và nghiêm chỉnh”. Bởi lẽ, sự phê bình và tự phê bình không kịp thời, không nghiêm chỉnh, phê bình qua loa, hình thức, “dĩ hòa vi quý” thì không có hiệu quả, phản tác dụng.

Một nội dung rất nhân văn trong lời dạy của Bác là “phải có tình thương yêu lẫn nhau”. Bởi trên cơ sở tình đồng chí thương yêu lẫn nhau thì mới thực hành được “dân chủ rộng rãi”, việc phê bình mới thực chất. Không có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau sẽ dẫn đến dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để sát phạt, hạ bệ nhau.


Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Tuyên Quang.  Ảnh: Cảnh Trực

Phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Vì đạo đức cách mạng là “nền tảng”, là “cái gốc” của người cán bộ. Đạo đức cách mạng chính là cơ sở giúp đảng viên và cán bộ giáo dục, thuyết phục và lãnh đạo quần chúng nhân dân, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho thấy tầm nhìn rộng lớn của một lãnh tụ thiên tài. Người đã từng nhắc nhở, thời kỳ cách mạng nào cũng thế, nếu sự bất liêm, bất chính, lãng phí, tham ô, lười biếng, vô trách nhiệm, thu vén cá nhân, ích kỷ vì lợi ta hại người... còn lẩn khuất đâu đó bằng sự dối trá với chính mình, với tập thể và cộng đồng thì đó là “kẻ thù nội xâm” nguy hiểm khôn lường.

Suốt 90 năm qua, Đảng ta đã không ngừng xây dựng, chỉnh đốn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng đã tạo sức mạnh, sự thống nhất ý chí, hành động, lãnh đạo toàn dân tộc đánh thắng các kẻ thù ngoại xâm, đưa non sông về một mối; đưa đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay.

Nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng đã cho thấy quyết tâm của Đảng để xây dựng đội ngũ trong sạch vững mạnh theo Di chúc Bác Hồ. Gần đây, kết quả công cuộc phòng, chống tham nhũng do Đảng lãnh đạo đã tạo niềm tin mãnh liệt của các tầng lớp nhân dân vào Đảng. Đặc biệt, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền càng cho thấy quyết tâm giữ gìn sự trong sạch vững mạnh của Đảng.

Tự hào với những thành quả hôm nay của đất nước; chúng ta có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta - Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện.

Thái An

Tin cùng chuyên mục