Tiếng việt | English

Tin dân, dựa vào dân trong tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- “Dân” là một khái niệm mang tính lịch sử. Khái niệm “dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm mọi người Việt Nam, là “con dân nước việt”,  “mỗi một con Rồng cháu Tiên”, không phân biệt “ già, trẻ, gái, trai, giầu, nghèo”, trong đó đông đảo nhất, chiếm tuyệt đại đa số là công dân và nông dân.

Tin dân, dựa vào dân trong tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh là sự kế thừa và nâng cao tư tưởng chính trị truyền thống của dân tộc: “nước lấy dân làm gốc”, “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. Tin dân, dựa vào dân trong tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh cũng là sự tiếp thu sâu sắc trong nhận thức, tình cảm và hành động theo nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”.

Tin dân, dựa vào dân, sống và đấu tranh vì dân là nguyên tắc tối cao trong tư duy và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Người khái quát sâu sắc rằng: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Có thể nói, mọi tư tưởng, mọi sáng tạo của Hồ Chí Minh đều xuất phát từ lòng yêu thương, kính trọng, tin tưởng ở nhân dân. Bởi vì, theo nguyên tắc đại đoàn kết Hồ Chí Minh lấy dân là gốc, là nền tảng, là chủ thể của đại đoàn kết; dân là nguồn sức mạnh vô tận của khối đại đoàn kết, quyết định mọi thắng lợi  của cách mạng; dân cũng là chỗ dựa vững chắc của Đảng, của hệ thống chính trị.

Qua hoạt động thực tiễn phong phú và sinh động của Hồ Chí Minh, càng thấy rõ tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh là vấn đề chiến lược - đoàn kết chân thành, lâu dài, trong sáng, thủy chung, “thanh khiết từ lớn đến nhỏ” như lời nhận xét của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi lực lượng của nhân dân, của dân tộc là lực lượng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Chiến lược của Người là đoàn kết toàn dân, đoàn kết toàn dân tộc”.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục