Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp giữa tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách

- Là những người có trọng trách trong một tập thể, cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cần rèn luyện cho mình phong cách làm việc dân chủ, tập thể; thực hành tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Một người dù tài giỏi đến đâu cũng không nắm hết được mọi mặt của một vấn đề phức tạp, cũng như không thể biết hết được mọi việc trong đơn vị cũng như trong đời sống xã hội. Cho nên cần phải có cách làm việc tập thể để phát huy được trí tuệ của một tập thể, một đơn vị hay một địa phương mà riêng một mình cán bộ lãnh đạo, quản lý không làm nổi. Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Lãnh đạo không phát huy trí tuệ tập thể, thì sẽ dẫn đến tệ độc đoán, chủ quan, chuyên quyền.

Tuy nhiên, có ý thức tập thể cao, nhưng lại không có tính quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể, thì không thể có những quyết định kịp thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng lưu ý “Không phải vấn đề gì nhỏ nhặt, vụn vặt, một người vẫn có thể giải quyết được, cũng cứ đưa ra bàn - mới là tập thể lãnh đạo. Nếu làm như vậy, là hiểu tập thể lãnh đạo một cách máy móc. Kết quả là cứ khai hội mà hết ngày giờ. Những việc bình thường, một người có thể giải quyết đúng, thì người phụ trách cứ cẩn thận giải quyết đi. Những việc quan trọng mới cần tập thể quyết định”.

Phong cách làm việc đúng đắn của người cán bộ lãnh đạo là phải kết hợp chặt chẽ giữa cách làm việc dân chủ tập thể với tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể, trước cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời đưa ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn. Những biểu hiện coi thường tập thể hoặc ỷ lại vào tập thể, không dám quyết đoán, không nêu cao trách nhiệm cá nhân đều làm suy giảm năng lực lãnh đạo và hiệu quả quản lý của người đứng đầu làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, đơn vị.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục