Tiếng việt | English

Xây dựng phong cách nói đi đôi với làm

- Đội ngũ cán bộ, đảng viên là những người trực tiếp tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, có phẩm chất đạo đức trong sáng sẽ là những tấm gương để quần chúng noi theo.

Quần chúng luôn tôn vinh những điều hay, lẽ phải, văn minh, chính trực; những hành vi có hại cho nước, cho dân luôn bị quần chúng lên án. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “một tấm gương sáng còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, do vậy chúng ta phải luôn quan tâm xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện cơ hội, vun vén cá nhân, quan liêu, tham nhũng.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, hoạt động lãnh đạo được thông qua nhiều khâu, nhiều tổ chức, do vậy cũng dễ sinh ra bệnh “thờ ơ”, “hình thức”, “hứa suông”, nói không đi đôi với làm, gây mất uy tín của Đảng và Nhà nước, làm giảm sút lòng tin của nhân dân và tạo sơ hở cho các phần tử xấu lợi dụng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng phê phán những tật xấu đó: “Trong Đảng ta, có một số người như thế. Chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được”.

Để khắc phục những thiếu sót đó đòi hỏi người cán bộ phải có thái độ chân thành, có tâm trong công việc, xây dựng phong cách làm việc thiết thực, luôn tính đến hiệu quả công việc; nói đi đôi với làm, chỉ nói những điều cần thiết, chỉ hứa những điều có thể làm, điều nhất định làm. Đối với tổ chức Đảng, khi đã ra quyết định, nghị quyết là phải chỉ đạo “làm đến nơi đến chốn”, kiểm tra ráo riết, chấn chỉnh, động viên, khen thưởng kịp thời, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” nhằm khơi dậy phong trào quần chúng, phát huy sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục