Tiếng việt | English

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

TQĐT - Sáng nay (21-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Dự Đại hội có 1.510 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên.
Video không hợp lệ

Phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng.  Ảnh: Minh Thông (TTXVN)

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 17 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chỉ đạo Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết.

Dự Đại hội có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; 10 đại biểu thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ; đại biểu đại sứ đại diện các nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đoàn đại biểu tỉnh ta gồm 17 đồng chí do đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn dự Đại hội XII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành phiên khai mạc Đại hội. 


Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ XHCN, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thể hiện bản lĩnh, ý chí của dân tộc, vững bước đi lên CNXH. Nhiều vấn đề mới đang và sẽ đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng để đưa đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội thay mặt đồng bào cả nước chào mừng Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2021; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai nhiệm kỳ đại hội. Các dự thảo văn kiện đã được thông báo rộng rãi và nhận được sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân. BCH Trung ương đã tiếp thu những ý kiến xác đáng, bổ sung, hoàn thiện để các văn kiện trình Đại hội thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tổng Bí thư hoan nghênh và cảm ơn sự đóng góp quý báu của đồng chí, đồng bào cả nước. 


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.  Ảnh: Minh Thông (TTXVN)

Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tập trung vào những tư tưởng lớn và nội dung cốt lõi trong các văn kiện trình Đại hội gồm 6 nội dung: Về vững bước trên con đường đổi mới, báo cáo đánh giá, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đạt được những thành quả quan trọng; nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn thách thức, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; giáo dục- đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Về phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới toàn diện giáo dục- đào tạo, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh khoa học công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa con người; Quản lý phát triển xã hôi, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Về bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XII gồm 6 nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội...

Đại hội nghe đại diện Đoàn Thư ký đọc danh sách 170 thư, điện chúc mừng Đại hội của các chính đảng, tổ chức quốc tế của 73 nước trên thế giới. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương khóa XI. 

Chiều nay (21-1), đại biểu làm việc tại đoàn thảo luận vào nội dung các văn kiện của Đại hội XII của Đảng.

Ngày mai (22-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục chương trình làm việc. 

  Hoài Yên

Tin cùng chuyên mục