Tiếng việt | English

Tiếng nói tâm huyết gửi Đại hội

Luật sư Hoàng Thanh Kính, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh
Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân 

Theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tôi nhất trí cao với tham luận về “Tòa án nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân” của Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình. Theo tôi, việc cải cách tư pháp, nhất là trong hoạt động của TAND các cấp sẽ góp phần thực thi pháp luật và bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích của Nhà nước. Tôi đồng tình với quan điểm trong thời gian tới, TAND các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đột phá là: Nâng cao chất lượng tranh tụng trong xét xử; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; làm tốt việc tổng kết thực tiễn xét xử, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và khen thưởng kịp thời các thẩm phán, cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác.

Ông Nguyễn Xuân Bạch, Chủ tịch UBND xã Côn Lôn (Nà Hang)
Thời sự, thiết thực với đời sống xã hội

Tôi thấy những tham luận của các đại biểu trình bày tại Đại hội đã đề cập được những vấn đề mang tính thời sự, thiết thực trong đời sống xã hội hiện nay như: Tăng cường xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đa ngành, nâng cao giá trị gia tăng; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới... Tôi tin tưởng rằng, qua những tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đảng ta sẽ tiếp thu, kết tinh trí tuệ tập thể, lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển vững chắc.

Ông Nguyễn Như Lượng, tổ 20, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang)
Mong tiếp tục cải cách hành chính

Qua theo dõi diễn biến Đại hội XII của Đảng, tôi thấy dự thảo các văn kiện trình bày tại Đại hội đã đề cập các lĩnh vực có tầm chiến lược, tính khái quát cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước. Qua Đại hội, tôi tin rằng Đảng ta tiếp tục quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nền hành chính dân chủ phục vụ đắc lực nhân dân, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với các tổ chức và nhân dân. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính sẽ là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

P.V

Tin cùng chuyên mục