Tiếng việt | English

Hội nghị trực tuyến tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Sáng 14-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (BVCTQP và KQS) (1994-2018). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Cùng dự, có Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí trong Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, địa phương, các cơ quan, đơn vị tại 139 điểm cầu trong toàn quân.

Báo cáo tổng kết do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, trình bày tại hội nghị cho biết: Qua 24 năm thực hiện pháp lệnh, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác quản lý, BVCTQP và KQS đạt được kết quả quan trọng. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ BVCTQP và KQS được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành địa phương phát huy tốt vai trò làm tham mưu trong thực hiện Pháp lệnh, đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, từ đó phát huy chức năng quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ BVCTQP và KQS. Hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, từng bước được củng cố, hoàn thiện theo quy hoạch, hình thành thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT), bảo đảm tính liên hoàn, cơ bản, vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và những thành tựu quan trọng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có thực hiện Pháp lệnh BVCTQP và KQS mà Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng, binh chủng, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cùng các cấp, các ngành đạt được trong suốt 24 năm qua.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực hiện Pháp lệnh. Trong đó, một số bộ, ngành, địa phương chưa phát huy hết trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về BVCTQP và KQS theo chức trách, nhiệm vụ nên hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương với Bộ Quốc phòng, các Quân khu, quân chủng, binh chủng, các đơn vị quân đội trong xây dựng và xét duyệt các quy hoạch, cấp phép xây dựng, sử dụng đất đai ở một số dự án, công trình phát triển KT - XH liên quan đến quốc phòng, khu quân sự còn chưa chặt chẽ. Công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, tạm trú ở một số địa phương, khu vực có công trình quốc phòng và khu quân sự còn những hạn chế, sơ hở; chính sách hỗ trợ cho các khu vực BVCTQP và KQS, chiến khu chưa được quan tâm...

Trước những cơ hội, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi ngày càng cao, để thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Bộ Quốc phòng cùng các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng xây dựng các KVPT tỉnh, thành phố vững chắc, toàn diện. Chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các đề án, phương án tác chiến, phương án bảo đảm mọi mặt cho KVPT; chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra. Đồng thời, cần tập trung nguồn lực để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự nói chung và hệ thống công trình phòng thủ nói riêng theo phương án tác chiến.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với quản lý, BVCTQP và KQS, nhất là các địa bàn có công trình quốc phòng và khu quân sự quan trọng. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc phức tạp, các vi phạm pháp luật liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, cấu kết các đối tượng chống đối bên trong lôi kéo người dân tranh chấp, khiếu kiện, phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, Bộ Quốc phòng, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyên, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân; chú trọng xây dựng tinh thần tự giác chấp hành và kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những hành vi xâm hại công trình quốc phòng, khu quân sự.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 0l/2019/NĐ-CP ngày 1-1-2019 quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP Ngày 22-2-2019 của Chính phủ về KVPT và các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật liên quan. Tập trung xây dựng thế trận quân sự trong KVPT địa phương; trọng tâm là xây dựng các công trình chiến đấu, như: KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật và sở chỉ huy các cấp. Phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng; tăng cường đầu tư xây dựng các công trình lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết, nhất là trong các khu đô thị, tuyến biên giới, tuyến ven biển, các đảo gần bờ.

Bộ Quốc phòng cần tiếp tục tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự; cần nghiên cứu xây dựng Luật về BVCTQP và KQS thay cho Pháp lệnh này. Chủ động phối hợp các bộ, ngành, địa phương rà soát việc quy hoạch bố trí công trình quốc phòng và khu quân sự, khắc phục những bất cập, sơ hở, thiếu sót trong quản lý và sử dụng đất đai liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thủ tướng đề nghị, Bộ Quốc phòng tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm minh bạch, không có vùng cấm và theo đúng quy định của pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đồng thời, chỉ đạo các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng kịp thời điều chỉnh thế bố trí lực lượng trên các hướng, địa bàn chiến lược, nhằm không ngừng nâng cao khả năng phòng thủ đất nước. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để tập trung xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn, từng hướng chiến lược. Tăng cường phối hợp các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng KVPT vững chắc. Các quân khu, quân, binh chủng, quân đoàn, bộ chỉ huy quân sự các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kiên quyết không vì lợi ích kinh tế mà phá vỡ thế trận quân sự liên hoàn, vững chắc của KVPT; kịp thời điều chỉnh, bổ sung việc quy hoạch các dự án vào hệ thống văn kiện tác chiến. Thực hiện tốt việc khảo sát, nắm chắc tiềm lực của các thành phần kinh tế phục vụ nhiệm vụ xây dựng KVPT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong việc tổng kết, đánh giá tình hình; tập trung nghiên cứu, báo cáo, đề xuất về huy động các nguồn lực, trong đó có việc bố trí phù hợp nguồn vốn đầu tư công và chi thường xuyên của ngân sách nhà nước các cấp phục vụ cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ hệ thống công trình phòng thủ theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục