Tiếng việt | English

Ngày 14/1, khai mạc Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Tại phiên họp kéo dài từ 14/1 đến ngày16/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý vào các dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật tiếp cận thông tin; dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thông qua Ngày bầu cử

Việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế… cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này.

Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp./. 

Theo vov.vn

Tin cùng chuyên mục