Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Sáng 20/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Dương, Đoàn kiểm tra số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.

Đại tướng Lương Cường phát biểu ý kiến kết luận tại hội nghị.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6, chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng, nhất là những văn bản mới ban hành.

Trong kỳ báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành hơn 70 văn bản để cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, tiêu cực; xử lý kịp thời các hành vị tham nhũng, tiêu cực, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Cấp ủy các cấp ở tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 4.753 tổ chức đảng, 13.577 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 3.732 tổ chức đảng và 5.756 đảng viên và đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 1.099 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong ngành tòa án địa phương; thực hiện giám sát đối với 12 đơn vị và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương đã thực hiện 30 cuộc giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp không phát hiện vụ việc nào chuyển cơ quan điều tra.

Ngành thanh tra tỉnh thực hiện 595 cuộc thanh tra hành chính tại 1.951 đơn vị; qua thanh tra hành chính đã chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc; thực hiện 7.077 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 68.900 đơn vị; chuyển sang cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Trong thời hạn kiểm tra, toàn ngành thanh tra tỉnh thụ lý 5.631 đơn, khiếu nại, tố cáo; giải quyết 5.124 trong số 5.631 đơn, đã phát hiện và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Qua thanh tra, kiểm tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa phát hiện vụ việc nào chuyển cơ quan điều tra.

Trong kỳ, tổng số tin báo được phát hiện, tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền là 241, trong đó: Số nguồn tin tố giác của công dân, tin báo về tội phạm là 179 tin; phát hiện qua hoạt động nghiệp vụ 21 tin; tiếp nhận từ các cơ quan khác 40 tin; từ thông tin đại chúng 1 tin.

Tuy nhiên, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại địa phương còn có những tồn tại, hạn chế.

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có lúc, có nơi làm chưa tốt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực còn hạn chế, chưa thực sự được quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm chưa được quan tâm đúng mức; giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm.

Bên cạnh đó, việc đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra còn kéo dài, chưa thực hiện xong; sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra với cơ quan kiểm tra Đảng và các cơ quan thanh tra trong công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm có lúc chưa được thường xuyên, chặt chẽ,…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường cho rằng, trong quá trình kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra chấp hành nghiêm túc mục đích yêu cầu kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua kiểm tra đã cho thấy được bức tranh toàn cảnh 10 năm với những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

Đoàn kiểm tra cơ bản thống nhất cao dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; những nội dung kiến nghị của địa phương, đoàn tiếp làm rõ, rà soát lại và bổ sung hoàn thiện báo cáo để hoàn chỉnh trên tinh thần đúng, đủ.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh; nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng.

Cùng với đó, tập trung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên tục; đặc biệt chú trọng đến sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống… Cần chủ động tập trung xây dựng kế hoạch, rà soát lại toàn bộ nội dung về những hạn chế để thực hiện các biện pháp khắc phục mà dự thảo đã nêu.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục