Tiếng việt | English

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình bầu BCH khóa III

Trực tiếp- Chiều nay 6-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc.

16h35: Kết thúc ngày làm việc thứ hai.

Ngày mai 7-8, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.

16h32: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III

Hội nghị bầu Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Bí thư Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.​

16h30: Đại hội công bố kết quả bầu Bí thư Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu 165/165, đạt 100%

16h20: Đại hội tiếp tục thảo luận

Đại biểu Mai Trọng Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lâm tham luận về xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch đất ở nông thôn trên địa bàn huyện. Đại biểu đề xuất cần rà soát nhu cầu sử dụng đất phạm vi quy mô toàn huyện trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 10 năm; tập trung trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ cho phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh hữu cơ; xác định tính toán sự tăng dân số về sinh học, cơ học theo giai đoạn để xác định quỹ đất ở trên toàn huyện và chi tiết đến từng xã; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Sau khi quy hoạch, khẩn trương công bố công khai quy hoạch đến toàn thể nhân dân biết thực hiện theo quy hoạch.

Đại biểu Hoàng Văn Kiên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện tham luận về giải pháp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng; hạn chế mức thấp nhất các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đại biểu đề xuất, hàng năm, chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực lâm nghiệp; tổ chức các giải pháp, biện pháp bảo vệ nguyên vẹn và giữ ổn định diện tích rừng hiện có; tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển rừng và quản lý rừng bền vững; cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên bằng kế hoạch phối hợp cụ thể với các lực lượng; thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lâm nghiệp và quản lý đất đai theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

14h50: Lấy phiếu giới thiệu nhân sự và bầu Bí thư Huyện ủy khóa III

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.

Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy huyện tại đại hội.

Đại hội nhất trí phương án giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III. Đồng chí Nguyễn Văn Dưng được 164/165 đại biểu giới thiệu, đạt 99,39%.

Ban Chấp hành khóa III họp giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa III. Đồng chí Nguyễn Văn Dưng được 35/35 phiếu, đạt 100%.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa III.

Tổ trưởng các tổ họp thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa III. Kết quả, không có đồng chí nào ứng cử; đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa II được đề cử để Đại hội bầu Bí thư Huyện ủy khóa III.

Đại hội nhất trí danh sách bầu Bí thư Huyện ủy khóa III gồm 1 người là đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa II.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Huyện ủy khóa III.

14h45: Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III

Ban kiểm phiếu công bố 35 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III

14h25: Đại hội thảo luận

Đại biểu Trần Văn Chung, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tạo tiền đề vững chắc để huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn tiếp theo. Đại biểu đề xuất một số giải pháp như: tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; giữ vững và nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí đã đạt; chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, giải pháp cụ thể cho cả giai đoạn và theo từng năm; chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi phù hợp; tích cực huy động mọi nguồn lực, thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu Nguyễn Thị Thảo, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cán bộ, công chức cấp xã có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đại biểu đề xuất cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác cán bộ; quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác quản lý và tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trong việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đại biểu La Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy tham luận về một số giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại biểu đề xuất một số giải pháp như: các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu, cần nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; vận dụng sáng tạo, đưa ra những giải pháp có tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch hành động; cần phân công cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phụ trách các chương trình, kế hoạch, đề án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng khâu sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, gắn với phát huy mạnh mẽ dân chủ, cộng đồng trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

14h05: Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Dưng báo cáo kết quả thảo luận của các tổ

Qua thảo luận, không có đồng chí nào ứng cử, đề cử thêm ngoài danh sách. Đại hội biểu quyết nhất trí danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II chuẩn bị gồm 39 đồng chí.

Thảo luận tại tổ.  Ảnh: Thu Trang

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện khóa III. Ảnh: Thu Hằng, Cao Huy

13h30: Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn cảnh Đại hội.  Ảnh: Việt Hòa

Đề án nhân sự gồm 37 đồng chí. Theo đó bầu tại đại hội 35 đồng chí, bầu khuyết 2 đồng chí do chưa chuẩn bị được nhân sự theo cơ cấu.

Việt Hòa - Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục