Tiếng việt | English

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, triển khai thực hiện hiệu quả nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh

- Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp, ý kiến của cử tri và các ngành liên quan; HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất nhận định:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển khá so với cùng kỳ năm 2018. Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2010) tăng 9,02%; tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển, một số khoản thu đạt khá, tín dụng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo có nhiều chuyển biến; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đạt những kết quả quan trọng. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được chú trọng đầu tư. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình chung của tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế. Giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị xuất khẩu hàng hóa, đạt thấp so với kế hoạch, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với yêu cầu; việc thực hiện một số cơ chế chính sách còn chậm; chất lượng một số hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội chưa cao, giảm nghèo ở một số nơi chưa bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở một số nơi vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng thuộc thẩm quyền còn chậm.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh, bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND 07/12/2018 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, có các giải pháp đột phá, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019. Trong đó:

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu; tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư. Quan tâm phát triển doanh nghiệp, đổi mới hoạt động HTX và các hình thức tổ chức sản xuất; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn lực tài chính, đất đai và các cơ hội đầu tư. Tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tập trung kiểm soát dịch tả lợn châu Phi không để tái phát dịch. Tích cực thực hiện các giải pháp bảo đảm hoàn thành xây dựng thôn mới đối với 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, thu ngân sách nhà nước. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng các công trình, dự án nhất là các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Tích cực hơn nữa trong chỉ đạo việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, giao đất nông, lâm trường trả lại địa phương cho các đối tượng thụ hưởng; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, tháo gỡ khó khăn trong việc huy động trẻ dưới 36 tháng tuổi đến lớp; chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế; tích cực giải quyết việc chậm thanh toán, thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; có giải pháp cụ thể thúc đẩy các cấp, các ngành và nhân dân trong thu gom, xử lý rác thải, chất thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; đảm bảo vệ sinh môi trường nước sinh hoạt, an toàn thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Thực hiện nghiêm chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố, gắn với thực hiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố. Thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; nắm chắc địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh ngay từ cơ sở. Tổ chức diễn tập phòng thủ tỉnh bảo đảm chủ động, an toàn, tiết kiệm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe báo cáo kết quả giám sát chuyên đề bằng hình ảnh của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách về việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc về kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7; Báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn trực tiếp các thành viên UBND tỉnh về hiệu quả sau đầu tư của công trình thủy lợi Khuôn Lù, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn; việc chậm cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Nội dung các báo cáo kết quả giám sát và chất vấn là những vấn đề rất quan trọng, tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội và ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, thực hiện các kiến nghị giám sát, kết luận chất vấn.

Thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, xem xét một cách kỹ lưỡng và thống nhất cao thông qua 26 nghị quyết, trong đó có 22 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư xây dựng, giảm nghèo, chế độ chính sách, sắp xếp đơn vị hành chính… Đây là những nghị quyết rất quan trọng, việc thực hiện các nghị quyết này có tác động lớn tới sự phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh. Đặc biệt các nghị quyết về tán thành chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã; Quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về giao biên chế công chức, hợp đồng lao động và phê duyệt tổng số lượng người làm việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội tỉnh năm 2019 có vai trò đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020; tạo tiền đề để chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh, tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri, tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, bà Âu Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng nhân dân tỉnh tin tưởng các Ủy viên UBND tỉnh mới được bầu tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng nhân dân tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Chiến, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do đã được nghỉ hưu theo chế độ. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của ông Trần Văn Chiến đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian vừa qua.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiếp tục có những đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ thiết thực hoạt động của các đại biểu theo tinh thần kỳ họp không giấy. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng nội dung trình kỳ họp... Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, linh hoạt trong điều hành, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, dân chủ thẳng thắn, có sự tranh luận, trao đổi thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trước cử tri và công việc được giao. Sau kỳ họp, UBND tỉnh và các ngành cần sớm có hành động cụ thể triển khai thực hiện các kết luận chất vấn và những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh đã nêu trong quá trình thảo luận; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả thực thi nhiệm vụ để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của tỉnh trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong những ngày cả nước đang có nhiều việc làm thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Thay mặt các vị đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin gửi lời tri ân, lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới các bậc lão thành cách mạng, các gia đình liệt sỹ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đến dự, phát biểu chỉ đạo kỳ họp; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐND tỉnh. Xin cảm ơn các cơ quan có liên quan, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, các đơn vị phục vụ đã hoạt động tích cực, góp phần vào sự thành công của kỳ họp; cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến quý báu của cử tri trong toàn tỉnh để kỳ họp thành công.

Với kết quả tốt đẹp của kỳ họp và niềm tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục