Hệ thống Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ

TQĐT - Ra đời trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, gần bảy thập kỷ qua, hệ thống Tuyên giáo của tỉnh đã luôn khẳng định công tác Tuyên giáo là bộ phận cấu thành đặc biệt và có vị trí quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Trong thời gian qua, công tác tuyên giáo của tỉnh đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; đổi mới việc phổ biến, quán triệt, học tập nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của địa phương; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội, theo dõi và định hướng công tác thông tin báo chí; cùng với đó là thực hiện hiệu quả các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử Đảng, công tác khoa giáo, công tác lý luận chính trị... Kết quả công tác Tuyên giáo góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tình hình trong nước còn nhiều khó khăn; tỉnh ta đứng trước những thách thức lớn của một tỉnh miền núi, địa kinh tế không thuận lợi. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ công tác tuyên giáo càng nặng nề. Chúng ta tin tưởng toàn hệ thống tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đổi mới mạnh mẽ, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục