Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XVI): Bàn giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm

TQĐT - Ngày 19-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4.
Video không hợp lệ

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội Chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
và đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
chủ trì hội nghị.  Ảnh: Thành Công

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Bản tổng hợp tình hình theo dõi và kiến nghị, đề xuất của các đồng chí Tỉnh ủy viên được phân công theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016 đã đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tốt. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được chú trọng đầu tư; các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền diễn ra phong phú, góp phần thu hút khách du lịch. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13-5-2011 của (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; các dự thảo: Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 11-5-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 (giai đoạn 2011-2015) và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 17-5-2010 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 (giai đoạn 2016-2020).

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn lực tỉnh Tuyên Quang là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng nhanh năng suất lao động và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với tỉnh ta, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn lực tài chính hạn chế, nguồn lực con người đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực tiễn ở địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Đồng chí lưu ý lãnh đạo các sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh phải nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ công tác đào tạo nghề. Về Chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2020, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức quán triệt, tạo sự thống nhất cao, và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành xác định rõ nguyên nhân của từng tồn tại, hạn chế, để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2016, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tổ chức tốt việc triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; rà soát các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2016, chú ý đến các chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội khác; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vũ Tuấn

Tin cùng chuyên mục