Tiếng việt | English

Hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng

- Ngày 22-5, Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, việc tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là những nội dung hết sức quan trọng. Đối với Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tỉnh sẽ tập hợp ý kiến nhân dân, cán bộ chủ chốt tổng hợp lại báo cáo Tiểu Ban văn kiện Trung ương. Đối với dự thảo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện tiếp thu ý kiến của các đại biểu, xem xét chỉnh sửa. Đồng chí mong muốn có nhiều ý kiến tham gia chất lượng để có được dự thảo sát, đúng, trúng với điều kiện phát triển của tỉnh; nhằm mục tiêu đưa Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp giới thiệu bản tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng và gợi ý một số nội dung dự thảo cần tập trung thảo luận. Đại hội có phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến vào 15 nội dung trọng tâm như: Tầm nhìn định hướng phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đã giới thiệu dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng chí gợi ý một số nội dung trong dự thảo cần tập trung thảo luận, cho ý kiến tại các tổ. Trong đó có những nội dung quan trọng như: Nhận định, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020; tính bao trùm và khả thi của mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong giai đoạn 2021 – 2025 …

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng đã trình bày dự thảo Báo cáo công tác xâng dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và gợi ý một số nội dung trong dự thảo cần tập trung thảo luận. Đồng chí gợi ý các nội dung thảo luận về: đánh giá tác động, hiệu quả công tác xây dựng Đảng; phương hướng công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII….

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XVII và gợi ý một số nội dung trong dự thảo cần tập trung thảo luận. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đổi mới, sáng tạo, hội nhập đưa Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững”. Đồng chí gợi ý các đại biểu cần tập trung thảo luận về: Chủ đề đại hội; các nhận định chủ yếu về thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nội dung phương hướng để phù hợp với tình hình, xu hướng, tiềm năng của tỉnh...

Sau khi trình bài các báo cáo dự thảo, hội nghị tiến hành thảo luận tại 4 tổ.

Đại biểu Mai Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hàm Yên phát biểu ý kiến vào các dự thảo
văn kiện Đại hội Đảng. Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, tâm huyết của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí đề nghị các thành viên Tiểu ban nội dung tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo, mục tiêu là xây dựng Báo cáo Chính trị đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thực tế và nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế, từ đó có định hướng để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và tạo đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Đặc biệt, những từ ngữ trong báo cáo phải cô đọng, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ việc đóng góp xây dựng vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến xác đáng để xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự phát huy cao nhất trí tuệ của toàn Đảng bộ; đúc kết được nhiều vấn đề hiện thực của cuộc sống vào Nghị quyết và đưa Nghị quyết trở lại cuộc sống một cách nhanh nhất, có hiệu quả cao nhất.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục