Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

- Ngày 15-9, các cơ quan Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ, các ban đảng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, đơn vị khối Nội chính; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Những kết quả nhiệm kỳ trước và mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về công tác nội chính

Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan nội chính đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tăng cường đoàn kết, phối hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, trung kiên, tin cậy, là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra các mục tiêu, yêu cầu, định hướng lớn cho công tác nội chính như: phải kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Đảng, Nhà nước và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan nội chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo làm rõ hơn những kết quả đã đạt được và đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng như: Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính; phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy hơn nữa vai trò đấu tranh, ngặn chặn, đẩy lùi tham nhũng; xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân… không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kỳ người đó là ai, không chịu sức ép không trong sáng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Các cơ quan nội chính phải là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan nội chính trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên trong các cơ quan nội chính vẫn còn những hạn chế, có lúc có nơi tổ chức đảng, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chưa quan tâm đúng mức tới công tác tư tưởng chính trị, phương pháp làm việc chưa thực sự khoa học…

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra đối với các cơ quan nội chính, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan nội chính phải nắm chắc chức năng nhiệm vụ của mình “đúng vai, thuộc bài” tham mưu hiệu quả cho Đảng, Nhà nước các chính sách lớn về công tác nội chính. Phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện của Đảng. Trong bất luận hoàn cảnh nào, các cơ quan nội chính phải luôn giữ vững định hướng chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; phải thường xuyên gắn bó mật thiết với Nhân dân, lấy “dân là gốc”, “vì nhân dân phục vụ”, luôn xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, làm nguồn vui, lẽ sống của mình. Chỉ có như vậy mới xây dựng được một nền an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân thực sự vững chắc, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc thực sự sâu rộng mới phát huy được vai trò tai mắt của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động tấn công, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, phạm tội. Trong đó, giữ vững bên trong, phòng là chính, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là cơ bản, lâu dài; giữ nước từ khi nước chưa nguy; phát hiện, xử lý kịp thời là đột phá, quan trọng. Khi xem xét, quyết định các vấn đề lớn, nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, an ninh phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, đánh giá toàn diện. Khi xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh phải giữ vững nguyên tắc nhưng cũng hết sức linh hoạt, sáng tạo, phát huy bốn tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.

Các cơ quan nội chính phải có sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, kịp thời giữa các cơ quan nội chính với nhau và với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở quy định của Đảng, Nhà nước, kiểm soát lẫn nhau để tránh chồng chéo, trùng giẫm và phát huy sức mạnh tổng hợp, giúp rút ngắn thời gian, tiết kiệm nguồn lực, hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, PCTN... Đồng thời, thường xuyên tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, bổ sung những vấn đề mới, cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả, không ngừng đổi mới tư duy, hoàn thiện lý luận về công tác nội chính.

Các cơ quan nội chính phải thường xuyên xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, chăm lo đội ngũ cán bộ; chú trọng kiểm soát quyền lực và chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan nội chính. Cán bộ làm công tác nội chính phải gương mẫu, tâm huyết, có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phải giữ mình trong sạch, liêm chính; đồng thời phải nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết công việc một cách khoa học, biện chứng, thấu lý, đạt tình, có hiểu biết tương đối toàn diện.

Tổng Bí thư lưu ý, cần phải tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận lòng dân, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Huy động sức mạnh toàn xã hội phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng. Trong thời điểm dịch bệnh Covid - 19 hiện nay cần phải tăng cường công tác quản lý, không để vụ, việc đột xuất bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng...

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục