Hội thảo khoa học cấp quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”

- Ngày 11-11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng thật sự là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những đóng góp rất to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và là một trong những nhân tố bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hội thảo tiếp tục phân tích, đánh giá khách quan, khoa học đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong những thắng lợi vẻ vang của Đảng, của dân tộc; đúc kết và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Kết quả hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng các chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.


Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, Tuyên Quang là địa bàn có phong trào Việt Minh phát triển, vững chắc, nơi có cơ sở cách mạnh sớm; là một trong những địa phương tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong cả nước. Do đó Tuyên Quang được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Tổng bộ Việt Minh chọn làm căn cứ địa cách mạng, là nơi ở và làm việc lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp. Tuyên Quang còn là nơi diễn ra Đại hội thống nhất Việt Minh – Liên Việt thành Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ lãnh tụ và căn cứ đầu não của cách mạng Việt Nam, cơ quan Tổng bộ Việt Minh, cơ quan Mặt trận Liên Việt an toàn lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp. Mặt trận Việt Minh - Liên Việt đã trở thành ngọn cờ tập hợp đoàn kết, niềm tin tưởng của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Trong giai đoạn mới, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 64 tham luận. Các tham luận đã tập trung vào những vấn đề chủ yếu: khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc; khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong việc việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc - nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Đây là những đóng góp quan trọng, thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng; khơi dậy và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố MTTQ Việt Nam. Qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ý chí hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng nước Việt Nam phồn thịnh, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục