Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 (khóa XVI) nhiệm kỳ 2015 – 2020

TQĐT - Ngày 20-7, Tỉnh ủy đã có Kết luận số 45-KL/TU kết luận nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 (khóa XVI), nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Ngày 19/7/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI họp Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng). Dự hội nghị có đại biểu các vụ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Tân Trào, các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của tỉnh.

Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận:

1- Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

1.1- Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016 đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng; nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra và tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; các ngành dịch vụ có bước phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được chú trọng đầu tư. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, lao động, việc làm tiếp tục có chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Lãnh đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; ngay sau bầu cử đã thực hiện quy trình công tác nhân sự, giới thiệu để bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, giá trị sản xuất công nghiệp và sản lượng một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch. Diện tích một số loại cây trồng chưa đạt kế hoạch. Một số khoản thu ngân sách đạt thấp, tình trạng chậm nộp thuế, nợ đọng thuế tăng so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng một số hoạt động văn hóa - xã hội còn hạn chế. Tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo trên địa bàn tỉnh có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác xây dựng Đảng có mặt còn hạn chế.

1.2- Trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc đánh giá, phân tích sâu sắc, xác định rõ nguyên nhân của từng tồn tại, hạn chế, nhất là những chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch; có các giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; căn cứ Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bổ sung, điều chỉnh chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy, nhất là các nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa, về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân; về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về phát triển công nghiệp, du lịch, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chỉ đạo tốt sản xuất vụ mùa, vụ đông bảo đảm kế hoạch, trong khung thời vụ tốt nhất. Từng ngành, địa phương, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển các nông sản hàng hóa, trọng tâm là các cây trồng, vật nuôi chủ lực. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; rà soát, có kế hoạch cụ thể đối với từng tiêu chí để phấn đấu năm 2016 có thêm ít nhất 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án sản xuất giống gia súc, gia cầm, các dự án sản xuất giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp bảo đảm tiến độ đề ra.

Năm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, nhất là các biện pháp bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo kế hoạch năm 2016. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng của tỉnh và tiếp tục thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

Triển khai đồng bộ các giải pháp theo Kết luận số 28-KL/TU ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020; tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai các dự án về du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng, khách sạn.

Thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc kê khai và nộp thuế của các tổ chức, cá nhân, chống thất thu, không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế, chậm nộp thuế. Rà soát, tăng cường kiểm soát các khoản chi ngân sách bảo đảm tiến độ, hạn chế thấp nhất số chi chuyển nguồn sang năm sau.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016. Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các hồ sơ, thủ tục để khởi công các công trình theo kế hoạch; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Yêu cầu các chủ đầu tư, các ngành chức năng thực hiện nghiêm tiến độ quyết toán công trình đã hoàn thành; thực hiện tốt việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành, cấp phát, thanh toán vốn các công trình, dự án, các chương trình mục tiêu Quốc gia; có biện pháp cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các công trình, dự án chậm tiến độ thi công hoặc chậm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thanh toán vốn, bảo đảm hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thành ủy Tuyên Quang chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể và kiện toàn bộ máy, nghiên cứu phương thức điều hành thực hiện quy hoạch bảo đảm hiệu quả; tập trung nguồn lực xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông của tỉnh; triển khai các công trình, dự án theo kế hoạch.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Rà soát, có biện pháp cụ thể đối với từng chỉ số thành phần, nâng vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thực hiện lộ trình giảm thời gian giải quyết đối với từng thủ tục hành chính ở từng sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2016-2017; khẩn trương hoàn thành rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục... Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề; thực hiện sáp nhập một số trường chuyên nghiệp của tỉnh. Tổ chức tốt Lễ hội Thành Tuyên năm 2016 gắn với Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”, các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; khẩn trương xây dựng, triển khai Đề án sắp xếp và đổi mới cơ chế tài chính các đơn vị sự nghiệp ngành y tế; chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế. làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, vận động và giám sát tình hình sản xuất, cung ứng thực phẩm. Triển khai ngay việc kiểm tra tình hình thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm ở các doanh nghiệp, trường học và các khu công nghiệp. Triển khai có hiệu quả chương trình lao động việc làm, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Xác định hộ nghèo theo nguyên nhân, trên cơ sở đó các ngành liên quan và cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo từng nhóm nguyên nhân, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chương trình giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bảo đảm đạt hiệu quả.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng trọng tâm là triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định những việc cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, nhất là việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, bổ sung những việc phát sinh cần khắc phục. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016 và chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thành lập các Ban giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết, kết luận của cấp ủy, các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh.

Các cấp, các ngành phải thực sự chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, cải cách hành chính trong Đảng. Chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể, từng cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 là cơ sở, tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt kế hoạch giám sát năm 2016; tăng cường tuyên truyền về các chính sách của tỉnh mới ban hành; lựa chọn những chương trình, phần việc cụ thể để đảm nhiệm, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện, tạo hiệu quả trong thực tiễn.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dõi các đảng bộ xã, phường, thị trấn tăng cường nắm tình hình, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi.

Các cấp, các ngành cần bám sát lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2017.

2- Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo; giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh văn bản để ban hành.

3- Về tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí Tỉnh ủy viên theo dõi đảng bộ xã, phương, thị trấn

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng xem xét, chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các đồng chí Tỉnh ủy viên theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

4- Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TU ngày 13/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

Cơ bản nhất trí với dự thảo Kết luận; giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

5- Về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 11/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) và dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 (giai đoạn 2016-2020).

Nhất trí với dự thảo văn bản; giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

                                      T/M TỈNH ỦY
                                       PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC      

                                   (Đã ký)

                                      Nguyễn Hồng Thắng

Tin cùng chuyên mục