Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2016): Tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động

TQĐT - Phát huy truyền thống 86 năm phát triển, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ vững tư tưởng, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Nổi bật là Ban Tuyên giáo các cấp, ngành, đơn vị đã  tích cực, chủ động trong tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nổi bật là tham gia xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo và nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Đồng thời, chủ trì tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua đó, giúp cấp ủy đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. 


Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên trao đổi về công tác tuyên giáo với lãnh đạo
và cán bộ công tác trong ngành Tuyên giáo của tỉnh bên lề Hội nghị Báo cáo viên tháng 7-2016.

Ảnh: Thu Hương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức nhà nước; vai trò trách nhiệm, tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên; nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc kéo dài ở địa phương, cơ sở đã được giải quyết.

Song song với đó, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ ở từng lĩnh vực công tác. Công tác quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục được đổi mới. Việc phổ biến, quán triệt các văn kiện, truyền đạt các nghị quyết được phân theo 3 cấp do các tổ báo cáo viên ở từng cấp thực hiện. Ở các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động mời các báo cáo viên có uy tín của Trung ương báo cáo các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và thường xuyên cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và báo cáo viên cấp cơ sở theo quy định. Qua đó, chất lượng phổ biến, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết  của Đảng từ cấp tỉnh đến cơ sở được nâng lên, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia học nghị quyết tăng (từ năm 2011-2015 đạt trên 95%).

Công tác biên soạn, chỉnh lý, bổ sung tài liệu giảng dạy lịch sử Đảng bộ tỉnh dành cho Trường Chính trị tỉnh, các trường chuyên nghiệp, các trung tâm bồi dưỡng chính trị trên địa bàn tỉnh được tiếp tục thực hiện. Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố đang tích cực triển khai thực hiện Đề án 04 ngày 21-6-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đạt chuẩn nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, truyền thống cơ quan, đơn vị được Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh. Đến hết năm 2015, đã có 9/11 huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ. Hiện nay, cuốn “Từ điển Tuyên Quang” và “Những đơn vị anh hùng tỉnh Tuyên Quang” đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ngành chức năng hoàn thành biên soạn bản thảo.

Công tác khoa giáo được thực hiện sát sao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng việc làm của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh sau khi tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp; khảo sát tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh tại các trường phổ thông và chuyên nghiệp; khảo sát thực trạng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. Qua đó, đề xuất với cấp ủy giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc đối với vấn đề việc làm, dạy nghề cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. 


Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
khảo sát thực trạng đời sống đồng bào Mông ở xã Kiến Thiết (Yên Sơn). Ảnh: Vũ Tuấn

Công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ không ngừng được quan tâm, chú trọng và đổi mới. Nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ hoành tráng, ý nghĩa được Ban Tuyên giáo các cấp chỉ đạo, định hướng tổ chức đã tạo được dấu ấn quan trọng, khẳng định vững chắc vị thế của tỉnh trong suốt chiều dài lịch sử đất nước như: Nghiên cứu và xuất bản Địa chí Tuyên Quang; Hội thảo khoa học “Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến” và Kỷ niệm 60 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ niệm 65 năm Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng và chương trình nghệ thuật “Niềm tin dâng Đảng”… 

Công tác tuyên truyền miệng có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, chất lượng báo cáo viên ngày càng được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 23.559 buổi tuyên truyền miệng cho 511.520 lượt đảng viên nghe; các thôn, bản, tổ nhân dân tổ chức được 14.308 buổi tuyên truyền cho 1.075.581 lượt đại diện hộ gia đình tham dự. Nội dung chủ yếu tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và giám sát việc tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết tại các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt việc đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn bộ tài liệu gồm đĩa CD, VCD, tờ gấp bằng tiếng Việt, tiếng Mông để phục vụ tuyên truyền; thực hiện tốt công tác đánh giá, định hướng công tác tuyên truyền báo chí và chủ trì giao ban báo chí hàng tháng. Qua đó, đã đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc trong mọi mặt của đời sống xã hội; cung cấp các thông tin có định hướng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Đội ngũ cán bộ, chuyên viên theo dõi công tác tuyên giáo tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức đoàn thể tích cực đi cơ sở nắm bắt tình hình tại các địa bàn, lĩnh vực được phân công theo dõi nên công tác nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội rất kịp thời, chất lượng thông tin ngày càng sâu sắc hơn, phản ánh đầy đủ các vấn đề “nóng”, bức xúc đang được nhân dân quan tâm: Tình hình biển Đông; tình hình tôn giáo, dân tộc; khai thác khoáng sản trái phép… đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có những biện pháp cụ thể, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tiếp tục đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục