Tiếng việt | English

Một số điểm mới về chủ đề và mục tiêu tổng quát trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra “đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc”.

Từ thực tiễn những kết quả đã được trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XVI, Đảng bộ tỉnh xác định phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, rà soát, điều chỉnh, bổ sung để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mới trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu đưa Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững.

Về chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thứ XVII.

Xuất phát từ yêu cầu mới của tình hình quốc tế, tình hình đất nước và tình hình của tỉnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trên cơ sở phát huy những kết quả và bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI. Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã xác định chủ đề của Đại hội XVII (đồng thời cũng là tiêu đề của Báo cáo Chính trị) là: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đổi mới, sáng tạo, hội nhập đưa Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững. Như vậy, so với chủ đề của Đại hội XVI: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc”, thì chủ đề của Đại hội XVII đã có những điểm mới quan trọng là:

Một là, về thành tố sự lãnh đạo của Đảng, nội dung là “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đây là yêu cầu mới, cao hơn và toàn diện hơn so với yêu cầu đặt ra tại Đại hội XVI là “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ”.

Hai là, về thành tố “đổi mới”, nội dung là “đổi mới, sáng tạo, hội nhập”. Ở nội dung này, yếu tố “sáng tạo”, “hội nhập” được bổ sung nhằm thể hiện sự chủ động của Đảng bộ tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ này.

Ba là, về thành tố “mục tiêu”, nội dung là “đưa Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững”. Đây là sự điều chỉnh mục tiêu so với Đại hội XVI: Mục tiêu này được xác định khi mục tiêu “phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc” đã hoàn thành. Mục tiêu “đưa Tuyên Quang phát triển nhanh bền vững” thể hiện một cách nhìn thực tế hơn và quyết tâm cao hơn của Đảng bộ đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Về mục tiêu tổng quát

So với mục tiêu tổng quát của Đại hội XVI, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu tổng quát với yêu cầu cao hơn, thể hiện rõ xu thế phát triển của tỉnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang diễn ra sâu rộng, tác động trực tiếp đến từng địa phương. Nội dung mới được xác định là “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế...”. Đồng thời khẳng định “phát triển kinh tế đi đôi với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội” để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đây là điểm mới hết sức quan trọng trong mục tiêu Đại hội XVI, bởi vì đây là mối quan hệ rất cơ bản phản ánh trình độ và chất lượng sự phát triển bền vững của tỉnh như chủ đề Đại hội đã đề ra. Điểm mới nữa được nêu là “thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”, đây là mục tiêu hết sức quan trọng, phù hợp với xu thế của thời đại, việc mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, sẽ tạo nên một quá trình tổng thể, thống nhất, giúp tỉnh tiếp thu được những thành tựu, giá trị tốt đẹp trong quá trình phát triển của thế giới để áp dụng. Trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện của tỉnh và xu thế phát triển của đất nước, thế giới.                            

 Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục