Tiếng việt | English

Những mốc lịch sử quan trọng của tỉnh Tuyên Quang

TQĐT - Tuyên Quang là đơn vị hành chính cấp tỉnh. Năm 1831, vua Minh Mệnh tiến hành cải cách bộ máy hành chính toàn quốc, chia định địa giới từ Quảng Trị trở ra thành 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Tuyên Quang. 

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930), nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn một lòng theo Đảng, đóng góp công sức, tham gia xây dựng phong trào cách mạng. 

Trong cách mạng tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là Thủ đô Khu giải phóng, trung tâm lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, nơi Trung ương Đảng, Bác Hồ đã ở và làm việc, lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Giai đoạn 1945 - 1954: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, một lần nữa Tuyên Quang được chọn làm Thủ đô Kháng chiến, được Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, 13/14 bộ và cơ quan ngang bộ, gần 60 ban, ngành, cơ quan Trung ương đặt trụ sở để lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Từ năm 1954 đến tháng 4 năm 1975 là khoảng thời gian hơn 20 năm Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh thực hiện xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần xứng đáng vào cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giai đoạn 1975 - 1991: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, tại Kỳ họp thứ 2, ngày 27/12/1975, Quốc hội khóa V quyết nghị hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, giải quyết thành công những vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách; thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Giai đoạn 1991 - 2005: Ngày 01-10-1991, hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang chính thức chia tách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới. Kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều bước phát triển quan trọng, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Từ năm 2005 đến nay là giai đoạn phát triển vượt bậc của tỉnh với nhiều thành tựu kinh tế xã hội nổi bật. Kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Năm 2011, tỉnh điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập huyện mới Lâm Bình, năm 2014 Tuyên Quang đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển…   

Ma Hưng
(Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục