Tiếng việt | English

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn

- Toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang;

Kính thưa các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp vui mừng được đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang đến dự, phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sau khi nghiên cứu các báo cáo, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020. Chúng ta phấn khởi khi năm 2019 và liên tục trong 4 năm qua tỉnh ta đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra hàng năm, bảo đảm tiến độ thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc; sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện; có nhiều tiến bộ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút được một số nhà đầu tư có năng lực, uy tín; văn hoá - xã hội được quan tâm, phát triển hài hoà với tăng trưởng kinh tế; các chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội được chú trọng thực hiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục: Sản xuất công nghiệp phát triển nhưng chưa thực sự vững chắc; việc ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ một số công trình, dự án chậm; quản lý, khai thác, phát huy các nguồn lực về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, nhân lực có nơi chưa thực sự hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính chưa thỏa mãn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; chất lượng một số hoạt động văn hóa và cơ sở khám, chữa bệnh cho nhân dân còn chưa cao; giảm nghèo ở một số nơi chưa bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; tình hình an ninh, trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; một số kết luận giải trình, chất vấn, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh và kiến nghị của cử tri chưa được chỉ đạo giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, thông qua các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành có liên quan trình tại kỳ họp; nghe Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; tiến hành chất vấn đối với các thành viên UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan về 3 nhóm vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường, phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục và đào tạo. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ngành, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và đánh giá cao trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện quyền giám sát, chất vấn tại kỳ họp; đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc lời hứa, cam kết trong trả lời chất vấn của mình.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cao thông qua 21 nghị quyết, để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020, danh mục các công trình, dự án đầu tư công năm 2020, về giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2020… đây là những nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng -  an ninh trên địa bàn tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu Trưởng Ban Dân tộc, miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Phó trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, bảo đảm thiết thực, khoa học, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp thông tin, tài liệu điều hành kỳ họp theo tinh thần hướng đến kỳ họp “không văn bản giấy”. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ, chất lượng nội dung kỳ họp; việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, dân chủ, có sự tranh luận, trao đổi thẳng thắn, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các ngành trước cử tri và công việc được giao. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai các nghị quyết, kết luận đã được HĐND tỉnh thông qua; nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri để có những giải pháp thiết thực hơn nữa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu nhân dân để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri!

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nhiều sự kiện lớn, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9... Đây là dịp để chúng ta đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình, kết quả đạt được, kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua cũng như trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; thấy được những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, nhận thức rõ thời cơ, thách thức của những năm tới, chuẩn bị thật tốt tâm thế, nguồn lực để nắm bắt thời cơ, vượt qua trở ngại, bảo đảm thành công trên bước đường phát triển trong giai đoạn mới.

Khối lượng công việc rất lớn, cần phải tập trung giải quyết để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2015-2020, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, mỗi doanh nghiệp và người dân với khát vọng, ý chí phát triển, nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của mình, để có những hành động, việc làm cụ thể, hiệu quả, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến. Chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp cần có những đổi mới tích cực hơn trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, khai thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nhân lực và tài chính phục vụ cho sự phát triển. Các cơ chế, chính sách cần được khẩn trương tổ chức thực hiện, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành chính sách mới cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân, tạo cơ hội cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp phát triển, làm ra nhiều sản phẩm mới, đưa các sản phẩm kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh đến với mọi miền đất nước và vươn ra thế giới. Cùng với đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân, chúng ta cũng cần quan tâm nhiều hơn đến công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, để Tuyên Quang trở thành nơi đầu tư an toàn, hiệu quả; môi trường sống lành mạnh, thân thiện, cởi mở, hấp dẫn đối với mỗi người dân và du khách.

Hội đồng nhân dân tỉnh tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và 5 năm 2015 - 2020; tạo cơ sở vững chắc cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri!

Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 18 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang đã đến dự, phát biểu chỉ đạo; cảm ơn đại biểu các cơ quan Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh đã đến dự kỳ họp; cảm ơn các cơ quan báo chí, các đơn vị phục vụ đã hoạt động tích cực, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ chia tay năm 2019, bước sang năm mới 2020, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp và cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tin cùng chuyên mục