Tiếng việt | English

Phát huy trách nhiệm, thảo luận dân chủ, quyết định vấn đề có tính khả thi cao, phù hợp thực tiễn

- Phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, ngày 05/12/2019


Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin gửi tới các vị đại biểu, khách quý, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII thành công tốt đẹp.

Năm 2019 sắp kết thúc, có thể khẳng định rằng, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực đã thể hiện rõ trong các báo cáo trình tại kỳ họp, nhìn tổng thể sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo lộ trình. 

Đạt được kết quả đó là do sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong các báo cáo, như: Tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc; một số sản phẩm đạt thấp so với kế hoạch; việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh gia súc có mặt còn hạn chế. Công tác triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách, tiến độ giải ngân một số chương trình, dự án còn chậm. Cải cách thủ tục hành chính tuy có nhiều tiến bộ song có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế. Việc tổ chức nuôi dạy trẻ còn nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên còn thiếu so với quy định. Chất lượng một số hoạt động văn hóa - xã hội chưa cao. Giảm nghèo ở một số nơi chưa bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp... 

Những hạn chế, yếu kém nêu trên do một số nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu do những nguyên nhân chủ quan, đó là: Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy chưa thể hiện rõ nét; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của một số ngành, đơn vị có mặt chưa quyết liệt, hiệu quả. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có việc chưa đồng bộ, kịp thời; kỷ luật, kỷ cương ở một số lĩnh vực chưa nghiêm; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa thường xuyên... Tôi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ các nguyên nhân nêu trên. 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm “về đích” trong việc hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thời tiết, dịch bệnh diễn biến khó lường cùng với những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. 

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tôi xin nêu mấy điểm để các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung bàn bạc, thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

Một là, Các cấp, các ngành tiếp tục  đánh giá, tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2019, đồng thời rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 gắn với việc đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, thu ngân sách, giảm nghèo, giải quyết việc làm...; có các giải pháp phù hợp, hiệu quả để thực hiện đạt kết quả. Trên cơ sở đó đề xuất các mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội các cấp đảm bảo chất lượng, có tính phấn đấu cao. 

Hai là, Căn cứ Kết luận số 63 ngày 18/10/2019 của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước cho các ngành, đơn vị, địa phương. Theo đó, các cấp, các ngành cần rà soát, hoàn chỉnh các chương trình, kế hoạch, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020; trong đó chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án như Đường cao tốc kết nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cầu Tình Húc (hôm nay trùng với ngày họp HĐND tỉnh, Chính phủ đã ký chủ trương đầu tư Đường cao tốc), đường dọc hai bên bờ sông Lô... Thu hút và triển khai các dự án mới có chất lượng vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển cho sản xuất, kinh doanh. 

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa; thực hiện chương trình mỗi huyện phát triển 1 sản phẩm, mỗi xã phát triển 1-2 sản phẩm có hiệu quả kinh tế. Tích cực huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn tỉnh đạt bình quân 15 tiêu chí/xã. Tăng nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC, nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp. 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tại Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, Quy hoạch tổng thể khu du lịch Quốc gia Tân Trào và các chương trình, dự án phát triển du lịch đã được phê duyệt... Chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ. Tăng cường bồi dưỡng, quản lý nguồn thu, chống thất thu, nợ thuế, phấn đấu thu vượt dự toán, nhất là thu cân đối ngân sách. Tiếp tục chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng thứ bậc chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học hợp lý gắn với bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo phù hợp; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh từ năm học 2020 - 2021. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ, nhất là bố trí bảo đảm giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị của ngành Y tế; thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập đi đôi với nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, khám, chữa bệnh cho nhân dân; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khắc phục những hạn chế trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt chương trình lao động, việc làm, chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề theo hướng gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội và doanh nghiệp; quan tâm, thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, kế hoạch giảm nghèo đa chiều và bảo đảm an sinh xã hội; nắm chắc tình hình các hộ nghèo, gia đình chính sách để kịp thời có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ; hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng theo chỉ đạo của Chính phủ. Các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tốt các chương trình, phong trào thi đua, các cuộc vận động, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, chào mừng đại hội đảng các cấp.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội; chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại, tiếp công dân để giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, công tác cán bộ... 

Ba là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn; phải làm thật tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và văn hóa hành chính, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; giảm các cuộc họp không cần thiết, các hoạt động kỷ niệm, gặp mặt  tập trung cho điều hành công việc và dành thời gian đi cơ sở để nắm bắt tình hình, phát hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý ngay công việc theo chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính.  

Bốn là, Cùng với việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng Đảng. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh giao việc đột phá hoặc đổi mới đối với các chức danh diện Ban Thường vụ quản lý. Tiếp tục sắp xếp một số cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thành phố Tuyên Quang và điều chỉnh địa giới, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Rà soát, sắp xếp hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, quy định quản lý chặt chẽ, thống nhất biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong hệ thống chính trị. Làm tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Năm là, Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt chức năng giám sát, nhất là giám sát việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, việc chấp hành pháp luật... Tiếp tục thực hiện chất vấn, giải trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát huy hơn nữa vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong các hoạt động giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri, chuyển đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về các chủ trương của Đảng, các chương trình, cơ chế, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các dự án đầu tư, bảo vệ môi trường...

Sáu là, Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ quan trọng là xem xét, thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, bảng giá đất 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh và nhiều quy định, chính sách quan trọng. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận kỹ lưỡng, dân chủ, quyết định những vấn đề đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn. 

Ngay sau khi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh phải sớm thể chế hóa để kịp thời tổ chức thực hiện, chú ý công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động có chương trình, kế hoạch tham gia thực hiện các chủ trương của cấp ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các chương trình kinh tế - xã hội, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân hưởng ứng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, tôi tin tưởng rằng, kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII sẽ thành công tốt đẹp, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh và thống nhất cao các giải pháp thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu, khách quý, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

-------------------------
Đầu đề của Báo Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục