Phát huy truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2020)

- Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14-10 đến ngày 31-10-1930, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận Cương chính trị, Điều lệ Đảng và các án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế.

Nghị quyết Trung ương lần thứ nhất chỉ rõ: "Trong các đảng bộ thượng cấp (từ thành ủy và tỉnh ủy trở lên) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về các giới vận động". Từ tháng 10-1930, hệ thống ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Với ý nghĩa lịch sử đó, tháng 10-1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận", theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15-10-1930 là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15-10 hằng năm là ngày "Dân vận của cả nước" để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận. Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.


 Tiết mục dự thi của huyện Sơn Dương tại Hội thi “Dân vận khéo”
tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV, năm 2019.

Phát huy truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng, trong những năm qua Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tập trung tham mưu cho cấp ủy tỉnh ban hành và cụ thể hóa nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Công tác dân vận không ngừng được đổi mới, gắn thực hiện công tác dân vận với tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh hướng tới lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân. Nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận không ngừng được nâng lên. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng  -  an ninh, xây dựng hệ thống chính trị được nhân dân đồng tình ủng hộ, mang lại kết quả thiết thực. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giám sát, phản biện xã hội được hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, hệ thống dân vận của tỉnh đã tập trung vận động nhân dân xây dựng được trên 12 ngàn mô hình, việc làm “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức trên 5 ngàn cuộc giám sát việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã vận động được nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, hiến ngày công để làm đường, kiên cố hóa trên 1.000 km kênh mương nội đồng, bê tông hóa trên 600 km đường giao thông nội đồng; xây dựng 934 nhà văn hóa thôn, bản. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã, huy động được trên 860 tỷ đồng thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hằng năm trên 3%. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại nhân dân, quan tâm giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, “Năm dân vận khéo” gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh theo chủ đề từng năm; chính quyền các cấp thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân tham gia đầu tư, kinh doanh, sản xuất. Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2018 và nằm trong nhóm các tỉnh có điểm số khá. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị. Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung làm tốt công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, phát huy vai trò và sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước; nâng cao đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người trực tiếp giao tiếp với nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xử lý khẩn trương, dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, tránh để phát sinh thành điểm nóng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng có trọng tâm, thực chất, hiệu quả hơn; quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế chính sách phù hợp đối với cán bộ làm công tác dân vận. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo"; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường phối hợp thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực đôn đốc việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận.

Lê Văn Quốc
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục