Tiếng việt | English

Phát huy truyền thống, làm tốt công tác Tuyên giáo của Đảng

- Trong những năm qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy các cấp về các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản… Từ đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 – 1-8-2020), Báo Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về truyền thống và những đóng góp của ngành đối với sự nghiệp cách mạng. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:


Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm,
tặng quà học sinh trường THCS Tân Trào (Sơn Dương).      Ảnh: Thanh Phúc

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết sơ lược truyền thống và những đóng góp của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng?


Đồng chí Tạ Đức Tuyên, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên: Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Những nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sỹ cách mạng tiền bồi trong việc truyền bá hệ tư tưởng Mácxít và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng… đã góp phần làm nên sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, đó là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930. Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng, với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng.

Đặc biệt, ngày 1-8-1930, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”. Đây là Tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh, chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1-8 trở thành mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khóa VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua 90 năm, công tác Tuyên giáo của Đảng ngày càng khẳng định sự trưởng thành, phát triển và lớn mạnh không ngừng. Tổ chức bộ máy hệ thống tuyên giáo cấp ủy đảng các cấp từng bước được đổi mới, kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày một nâng lên. Hiện nay, tổng số cán bộ tuyên giáo chuyên trách của cấp ủy đảng từ Trung ương đến cấp huyện và tương đương trên cả nước là khoảng trên 3.800 người. Không chỉ có đội ngũ làm công tác chuyên trách tuyên giáo cấp ủy, mà còn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phóng viên, biên tập viên báo chí, các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, trí thức, cùng đông đảo đội ngũ cộng tác viên.


Các đại biểu tham gia Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền và
triển khai thực hiện văn kiện của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức năm 2018.

Công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mang tầm chiến lược và ngày càng thực hiện tốt vai trò đi trước mở đường, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trở thành hiện thực trong đời sống xã hội. Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng đẩy mạnh, đạt hiệu quả thiết thực; việc đấu tranh, phản bác quan điểm, sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng dần đi vào nền nếp, đạt hiệu quả... Qua mỗi giai đoạn cách mạng, ngành Tuyên giáo không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, nhạy bén, đổi mới công tác tham mưu; không ngừng sáng tạo, tự làm mới mình, bắt kịp sự phát triển thời đại công nghệ 4.0; tổ chức triển khai các nhiệm vụ đồng bộ, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ổn định kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với sự lớn mạnh của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 20-3-1940, Chi bộ Mỏ Than - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng tại Tuyên Quang. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, ngày 20-12-1947, Hội nghị Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quyết định kiện toàn các tiểu ban chuyên môn của tỉnh. Tiếp đó Hội nghị cán bộ tỉnh Tuyên Quang họp từ ngày 28 đến 30-1-1948 đã quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ra đời trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống thực dân Pháp xâm lược, mặc dù đã trải qua các thời kỳ tách nhập với tên gọi khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn, nhưng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Tuyên Quang, nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị.

72 năm hình thành và phát triển, hệ thống Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành thường xuyên, có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng; thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp ủy, các đoàn thể chính trị, tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Ngành Tuyên giáo cũng đã tham mưu và thực hiện có kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng; hướng mạnh công tác tuyên giáo về cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân. Cùng với đó, ngành cũng tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt hơn việc giáo dục toàn diện, kết hợp chặt chẽ 3 mặt giáo dục: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng; kiến thức văn hóa, quản lý, khoa học kỹ thuật; phẩm chất và đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia Hội thi Kể chuyện về tư tưởng,
 đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức năm 2019.

Phóng viên: Năm 2020 là năm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện?

Năm 2020, ngành Tuyên giáo đã và đang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tập trung tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2020; đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020…

Đồng thời, thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Hệ thống tuyên giáo phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm nắm bắt dư luận xã hội để làm tốt công tác định hướng, thông tin tuyên truyền và phối hợp giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc ở cơ sở. Ngành cũng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, công tác tuyên giáo; lấy cơ sở lý luận và thực tiễn để tăng tính khoa học, tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo; thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tính thống nhất trong chỉ đạo kế hoạch chung của toàn Ngành, phát huy hơn nữa tính chủ động của hệ thống tuyên giáo các cấp, các lĩnh vực, các địa phương.

Ngành chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước, trong tỉnh, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đồng thời, tập trung đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi.

Phát huy truyền thống, ngành Tuyên giáo tỉnh đã và đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh “đi trước mở đường”, cùng đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!        

Thực hiện: Huyền Linh

Tin cùng chuyên mục