Tiếng việt | English

Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019

- Phát biểu của đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, thưa toàn thể các vị Đại biểu tham dự kỳ họp!

Trước hết, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; nội dung các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh; kiến nghị trong báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến phát biểu của các vị đại biểu tại kỳ họp. Tôi xin làm rõ một số nội dung sau:

Thứ nhất, năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tăng tốc trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa kịp thời các Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 9,02% (đứng thứ 3 trong 14 các tỉnh miền núi phía Bắc).

Thứ hai, về sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp phát triển: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các ngành rà soát, xây dựng phương án khắc phục cụ thể cho từng sản phẩm đạt thấp, có giải pháp cho các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thực hiện các biện pháp bảo đảm về nguyên, vật liệu, điện sản xuất; tiếp cận thị trường vốn, đất đai, khoa học công nghệ, lao động, thủ tục hành chính...  để thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất và sản lượng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư; đồng thời thu hút thêm các dự án mới; hoàn thành và vượt chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa.

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai thực hiện Đề án phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh có trên 2.000 doanh nghiệp hoạt động.

Thứ ba, về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các Đề án: phát triển kinh tế lâm nghiệp; phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết; phát triển thủy sản... Tiếp tục xem xét chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi.

Xu hướng giảm diện tích trồng mới, trồng lại cây mía có chiều hướng gia tăng, diện tích phế canh lớn: Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn của ngành mía đường, trong đó; chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương tăng cường tuyên truyền các cơ chế chính sách của tỉnh, của công ty về sản xuất mía đường, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện kế hoạch trồng mới, trồng lại, đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, các hộ trồng mía được vay vốn tín dụng sản xuất, kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định.

Công tác phòng, chống dịch bệnh: Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (ban hành công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/5/2019). Khống chế dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh và có giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Về thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá kết quả, tiến độ đối với từng tiêu chí để có biện pháp phù hợp, tiếp tục huy động và cân đối nguồn lực để thực hiện, bảo đảm đến hết năm 2019 có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện và phân bổ vốn cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch để thực hiện, trong đó lựa chọn mỗi huyện, thành phố xây dựng được 01 sản phẩm chủ lực có quy mô cấp huyện và hỗ trợ tiêu chuẩn hóa 74 sản phẩm; ban hành "Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu” và "Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới”. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các Hợp tác xã chuyển đổi và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thứ tư, về công tác tài chính, đầu tư xây dựng: Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; chủ động triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến ngày 31/12/2019 số tiền thuế nợ chuyển sang năm sau không quá 5%/số thực hiện dự toán thu, hoàn thành chỉ tiêu thu nợ năm 2019 được Tổng cục Thuế giao.

Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách địa phương chặt chẽ, tiết kiệm đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Ngân sách địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách, chế độ về đảm bảo an sinh xã hội; cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình, dự án của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quản lý tài sản công.

Tiến hành các bước lập Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch để làm căn cứ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công cho giai đoạn tiếp theo. Thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư công, đấu thầu, xây dựng; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân bảo đảm hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2019.

Thứ năm, về công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường: Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đổi mới các nông, lâm trường, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân, huyện, thành phố và các tổ chức liên quan thực hiện nghiêm túc Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1761/UBND­-TNMT ngày 25/6/2019 về phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường, trong đó có việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ đạo các cấp, ngành tập trung có biện pháp trong công tác bảo vệ môi trường tại hộ gia đình, khu dân cư, nhất là tại vùng nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu xây dựng dự thảo Chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thứ sáu, về lĩnh vực phát triển du lịch, văn hóa - xã hội:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tổ chức tốt Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia gắn với Lễ hội Thành Tuyên 2019, với mục đích: Giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng; tiếp tục củng cố, xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch mang tầm quốc gia, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, với  sự tham gia của các huyện, thành phố trong tỉnh và mời một số đoàn đại biểu quốc tế, 10 tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể.

- Đánh giá, tổng kết và rút kinh nghiệm về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm học 2019-2020; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2019-2020. Thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ; Kế hoạch huy động trẻ đi nhà trẻ năm 2019. Năm học 2018-2019, tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 23,1% (tăng 3,4% so với năm học 2017-2018), trong đó 4/7 huyện, thành phố huy động vượt kế hoạch được giao năm 2019 (Lâm Bình; Chiêm Hóa; Na Hang; Yên Sơn); tỷ lệ giáo viên/nhóm trẻ đạt 1,81; các huyện, thành phố đã bố trí vốn và khởi công 43/90 phòng học; tỷ lệ huy động trẻ ngoài công lập đạt 4,8% (tăng 69 trẻ so với năm học 2017-2018). Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác vận động, tuyên truyền phụ huynh đưa trẻ đến trường để đạt và vượt tỷ lệ huy động năm 2019; dồn ghép 42 điểm trường mầm non năm học 2019-2020 theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày  31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu biên chế được giao; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ các cấp học để tăng số người làm việc cho cấp mầm non. Tăng cường đầu tư kinh phí để tu sửa hoặc xây mới phòng lớp học, nhà bếp và công trình nước sạch, mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao tại xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố. Chỉ đạo bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư, nâng cấp các trạm truyền thanh cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò các trạm truyền thanh cơ sở.

- Về việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho trạm y tế xã trong những năm qua do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu huy động, vận động các nguồn vốn để đầu tư cho các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát, tổng hợp các khoản chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, giải quyết. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện hiệu quả việc "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Mở rộng diện bao phủ, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách đối với người lao động; có giải pháp để khắc phục tình trạng chậm cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được nhà nước hỗ trợ, nhất là thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình 135; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Chỉ đạo rà soát người có công với cách mạng cần hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở, góp phần thực hiện tốt chính sách người có công trên địa bàn tỉnh.

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương.

- Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, chính xác những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường thông tin truyền thông về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân để dư luận hiểu đúng bản chất sự việc, tạo đồng thuận trong xã hội.

Làm tốt các công quản lý địa bàn; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Tăng cường công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở cai nghiện. Triển khai thực hiện quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành có giải pháp để ngăn chặn, xử lý tình trạng người dân đi xuất cảnh trái phép.

Thứ tám, thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2020; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 05 năm 2021-2025; theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg; Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Vì thời gian có hạn, tôi không thể đề cập đến tất cả những vấn đề các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, chất vấn và giải pháp thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu và sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác quản lý nhà nước.

Tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã thông qua 22 dự thảo Nghị quyết; trong đó có những nội dung rất quan trọng. UBND tỉnh sẽ khẩn trương triển khai thành các quyết định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn... để nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm được thực hiện, đáp ứng mong đợi của nhân dân.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giám sát của Thường trực HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, với trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2019 đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục