Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

- Ngày 10-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được mục tiêu trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Toàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai như việc ban hành đề án về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa cán bộ trẻ về cơ sở, thực hiện giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đổi mới thi tuyển công chức, viên chức; chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương.

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra. Đồng thời xây dựng kế hoạch, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm; thường xuyên giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã xử lý kỷ luật 10 tổ chức Đảng và trên 1.000 đảng viên vi phạm. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chủ động được nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số của tỉnh đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá phân tích, nêu ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải phát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng, để thực hiện tốt nghị quyết thì trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải xác định rõ những vấn đề cấp bách nổi cộm, bức xúc, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hiệu quả; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể.

Các đại biểu cũng đề xuất phải tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; đẩy mạnh giao việc đột phá, đổi mới tại cơ sở, người đứng đầu cấp ủy; các cấp thực hiện nghiêm quy định về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm yêu cầu, trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; đưa việc tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhận diện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường nêu gương về phẩm chất đạo đức, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xung phong đảm nhận việc khó, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc...

Các cấp ủy đảng cần phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của các cấp ủy; chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gợi ý kiểm điểm các đơn vị, địa phương để xảy ra khuyết điểm, yếu kém; nắm bắt chặt chẽ tư tưởng, đạo đức, lối sống, kết quả thực hiện chương trình, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên; rà soát, sàng lọc và kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quy định, triển khai giao việc đột phá, đổi mới, coi đây là việc làm thường xuyên và đi vào nền nếp, tạo sự lan tỏa, hiệu ứng tích cực trong thực hiện các việc khó, việc mới, đột phá từ tỉnh đến cơ sở, đến từng cán bộ, lãnh đạo quản lý; sử dụng kết quả thực hiện việc đột phá, đổi mới được giao là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ hằng năm và của nhiệm kỳ, làm căn cứ, là sản phẩm để đánh giá năng lực, sở trường công tác của cán bộ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tạo môi trường, điều kiện khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm..., góp phần tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt của đời sống xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, khắc phục bệnh hình thức, thành tích, chủ quan, vô cảm; chủ động kiểm tra và tự kiểm tra để phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và vi phạm các quy định của Đảng.

Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống quê hương cách mạng và những thành quả đạt được trong thời gian qua cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy đảng việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao hơn, có sức lan tỏa sâu rộng hơn.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục