Tiếng việt | English

Tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp nhiều hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

- Phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Thưa các vị đại biểu, khách quý! Thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra vào dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chào mừng các vị đại biểu, khách quý, Mẹ Việt Nam Anh hùng và 262 vị đại biểu ưu tú, đại diện cho các tầng lớp nhân dân về dự Đại hội. Kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội!

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu. 89 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Với chủ trương đúng đắn, chính sách hợp lý của cấp ủy và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh như: Phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế lâm nghiệp, đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ, giảm nghèo bền vững, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Các phong trào, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, mang lại kết quả thiết thực, nổi bật là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh trên 4,2%/năm. Triển khai tốt các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", nhân đạo, từ thiện; Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức thành nền nếp, tạo sự gắn bó, đồng thuận trong nhân dân.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng Đảng tiếp tục được phát huy, nhất là trong thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, sáp nhập thôn, tổ dân phố... Tích cực tham gia xây dựng chính quyền; phối hợp thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Phối hợp giám sát thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Thường xuyên nắm tình hình, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp có thẩm quyền xử lý ngay từ cơ sở.

Hệ thống tổ chức Mặt trận các cấp được chú trọng củng cố, kiện toàn; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đồng thời tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan trong hệ thống chính trị. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận từng bước được đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Trong 5 năm qua đã xây dựng trên 3.000 mô hình nhân dân tự quản, phát huy sự chủ động, sáng tạo của nhân dân, tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. Từ thực tiễn, đã có nhiều mô hình tốt, cách làm hay; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng; vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được nâng cao, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Những đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, đang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong những năm qua, kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá cao, đến nay tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm, bằng 2,7 lần so với năm 2010; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận còn một số tồn tại, hạn chế đã được nghiêm túc chỉ ra trong các văn kiện trình Đại hội và các ý kiến phát biểu. Mong các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác Mặt trận.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp. Nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra nhiều thời cơ, cũng như không ít khó khăn, thách thức. Kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn như: Tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, nguồn lực đầu tư công hạn chế, thị trường không ổn định, thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự diễn biến phức tạp... Do vậy, đòi hỏi sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp nhiều hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tôi đánh giá cao và cơ bản tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới. Đề nghị Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bổ sung vào các văn kiện để tổ chức thực hiện, đồng thời xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Một là, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với truyền thống quê hương cách mạng là tiền đề, là động lực cho sự phát triển của tỉnh. Tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh. Chủ động, sắc bén trong đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đặc biệt là lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chống phá, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hai là, bám sát các nghị quyết của cấp ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam để cụ thể thành các chương trình, phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò nòng cốt vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng,  các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Phát triển công nghiệp, du lịch, nông nghiệp hàng hóa, kinh tế lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đa dạng hóa hình thức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... Nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phát huy trách nhiệm của cộng đồng tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện. Nâng cao chất lượng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; đặc biệt, cần xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết trong cộng đồng dân cư.

Ba là, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trọng tâm là thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đổi mới, sắp xếp chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững đoàn kết nội bộ. Phối hợp giám sát thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.

Từ nay đến năm 2020, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, có chương trình, việc làm cụ thể đóng góp cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Phối hợp đấu tranh với những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về cơ sở, khắc phục hình thức, hành chính hóa; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, khơi dậy sức sáng tạo, huy động có hiệu quả nguồn lực trong nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong quá trình triển khai các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch phù hợp, tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những khó khăn, những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề ở cơ sở như: xây dựng hạ tầng nông thôn, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ rừng, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo...

Năm là, củng cố, kiện toàn tổ chức Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân, tổ hoàn giải ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng... Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp hoạt động thuận lợi, phát huy tốt vai trò, vị thế, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV đã sáng suốt lựa chọn, dân chủ hiệp thương cử 78 vị vào Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khoá mới và cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng các vị được hiệp thương cử vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, hoàn thành tốt trọng trách được giao. Tôi đề nghị Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiêm túc tham gia có hiệu quả các hoạt động của Đại hội.

Sau Đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa XIV cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng; kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cá nhân đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cám ơn các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố đã dành những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ đối với công tác Mặt trận, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, truyền thống quê hương cách mạng và những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh ngày càng hiệu quả, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quê hương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với vị thế của quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, tỉnh Anh hùng.

Với tình cảm quý trọng và niềm tin sâu sắc, xin chúc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp; chúc các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục