Tiếng việt | English

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

- Ngày 17-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020; quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.   Ảnh: Thành Công

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Trọng Bình, Vụ trưởng Vụ Kinh tế vùng và địa phương, Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị chỉ rõ: Trong từng giai đoạn, tỉnh đã xác định trúng và đúng các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nghị quyết; chủ động, sáng tạo triển khai các chương trình kinh tế - xã hội như phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế lâm nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phổ cập giáo dục các bậc học, phát triển văn hóa gắn với du lịch, giảm nghèo bền vững.... Kinh tế của tỉnh tăng trưởng với tốc độ khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách vượt dự toán hàng năm. Công nghiệp hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra, hoàn thành nhiều dự án công nghiệp quan trọng, gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu; nông nghiệp chuyển dịch khá mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, một số sản phẩm chủ lực có hiệu quả cao; kinh tế lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Các ngành dịch vụ có khởi sắc, lượng khách du lịch đến Tuyên Quang ngày càng tăng, năm 2018 tăng 21 lần so với năm 2004. Nhiều công trình hạ tầng quan trọng được đầu tư, diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng; văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo; hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng.

 Tuyên Quang đã thực hiện một số nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng như: Thành lập Trường Đại học Tân Trào; thành lập huyện vùng cao Lâm Bình; xây dựng Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và một số công trình quan trọng; mở rộng và xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II…

Tuy nhiên, còn một số mục tiêu, nhiệm vụ chưa đạt so với mục tiêu chung của nghị quyết như: Tỷ lệ lao động qua đào tạo, số xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc, tính liên kết vùng chưa thực sự hiệu quả, một số lĩnh vực phát triển chưa tương xứng với tiềm năng như nông lâm nghiệp, du lịch. Cơ sở hạ tầng còn thiếu, không đồng bộ nhất là giao thông kết nối chưa đáp ứng yêu cầu. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp.

Tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển toàn diện, tiếp tục duy trì phát triển kinh tế bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xã hội văn minh, môi trường sinh thái được giữ gìn; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với cơ cấu kinh tế là công nghiệp - dịch vụ - nông lâm nghiệp.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, tỉnh cần định hình rõ lộ trình, tiềm năng thế mạnh trong liên kết vùng; xác định rõ nguồn lực trong phát triển hạ tầng; có cơ chế, chính sách đồng bộ trong liên kết vùng, phát triển hạ tầng giao thông, du lịch theo vùng...

Tại hội nghị, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm yêu cầu: các cấp ủy, các ban đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành ngay việc quán triệt, thực hiện tại đảng bộ, địa phương, cơ quan; tiến hành việc xây dựng đề cương các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm tiến độ. Các cấp, các ngành, cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng kết, cung cấp các luận cứ làm cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá tổng quát kết quả thực hiện trong 15 năm qua, xem xét ban hành nghị quyết mới để tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Đồng thời, kiến nghị Đảng, Nhà nước ban hành các cơ chế chính sách đặc thù để thu hút đầu tư vào vùng này. Bên cạnh đó cần rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, tập trung cao độ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, năm 2020 và mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có các mục tiêu Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Đồng chí đề nghị các ngành cần tham mưu xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong vùng. Từng ngành phải bám sát định vị vùng để đề xuất với tỉnh và các bộ, ngành Trung ương có giải pháp thu hút đầu tư đối với từng lĩnh vực.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục