Luân chuyển giúp cán bộ trưởng thành

TQĐT - Trên tinh thần Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến ...

Tin xem nhiều