Tiếng việt | English

12 nhiệm vụ trọng tâm

TQĐT - Tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) đã kết luận, trong 2 tháng cuối năm, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung cao độ thực hiện các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2018.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là:

1. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 10 tháng đầu năm gắn với đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Từng ngành, từng địa phương phải có các đề án, báo cáo chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể đến năm 2020 đạt được các mục tiêu đề ra, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ hiện nay đạt còn thấp; tính toán so sánh với mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc;

2. Nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, nhất là các sản phẩm quan trọng có giá trị lớn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm hoàn thành đưa vào sản xuất để đạt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 và năm 2020;

3. Tổ chức đánh giá sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2018 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Xuân 2019, triển khai chương trình mỗi huyện phát triển 1 - 2 sản phẩm, mỗi xã phát triển 1 sản phẩm chủ lực, tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018, kế hoạch kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân;

4. Tập trung thực hiện các nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tại các buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh;

5. Tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm để nhà đầu tư sớm khởi công xây dựng dự án. Thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, chương trình phát triển du lịch;

6. Thực hiện tốt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018, địa phương nào hụt thu cân đối ngân sách thì phải xem xét cắt giảm chi ngân sách; rà soát các khoản thu ngân sách, chi thường xuyên phải đạt ít nhất 98% dự toán;

7. Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, phấn đấu năm 2018 tiếp tục có sự chuyển biến về thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh;

8. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục, đào tạo, y tế, lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội…; chuẩn bị các điều kiện thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

9. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

10. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII;

11. Tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2018, triển khai xây dựng chương trình công tác năm 2019 của từng cơ quan, địa phương, đơn vị;

12. Thực hiện nghiêm Quy định số 18-QĐi/TU ngày 5-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú. 

Để hoàn thành tốt 12 nhiệm vụ trọng tâm nói trên đòi hỏi tập thể các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát; giảm các cuộc họp không cần thiết, các hoạt động kỷ niệm, gặp mặt…, dành thời gian xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, phát hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý ngay công việc theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục