Tiếng việt | English

Bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

TQOL - Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản 2684 yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị, Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định về giải quyết tố cáo và bảo vệ người tố cáo.

Cùng với đó, cần chú trọng phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cần xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp.

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Động viên khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

Ủy ban Kiểm tra, thanh tra các cấp; HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, đôn đốc để thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị và văn bản 2684 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.                                                                                   

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục