Tiếng việt | English

Chủ trương hợp lòng dân

- Năm 2011, từ xuất phát điểm chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chỉ đạt 2,8 tiêu chí/xã, đến nay, Tuyên Quang đã có 30 xã đạt chuẩn, bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã. Dự kiến hết năm 2019, có thêm 6 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 36/129 xã.

Toàn tỉnh xây dựng trên 3.890 km đường đường giao thông nông thôn, đường nội đồng; xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trên 783 công trình gắn với khuân viên; kiên cố hóa hơn 780 km kênh mương… Với kết quả này, Tuyên Quang sẽ hoàn thành sớm hơn 01 năm so với mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. 

Để có được kết quả đó, cấp ủy tỉnh đã thực hiện các bước đi linh hoạt, sáng tạo, nhưng cũng hết sức cẩn trọng để không sa vào bệnh thành tích, hình thức. Có thể nói điểm đột phá là chủ trương đổi mới phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” sang “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Cùng với việc tổ chức thực hiện được triển khai bài bản, tập trung hỗ trợ đối với những công trình hạ tầng có tác động trực tiếp phục vụ cho sản xuất và hoạt động văn hóa tinh thần của nhân dân. Thực hiện phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” đã phát huy được tối đa sự tham gia của nhân dân trong xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua thực hiện chương trình, đã tạo chuyển biến về nhận thức, phát huy sự chủ động, sáng tạo của nhân dân; tăng cường sự đoàn kết, tính gắn kết trong cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, giữ gìn sự ổn định, an ninh trật tự. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Kết quả trên và thực tế, khẳng định đây là một chủ trương đúng, chính sách hợp lý, hợp lòng dân, vai trò chủ thể của người dân được phát huy; được thực hiện từ chính nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia từ khâu lựa chọn đầu điểm để xây dựng kế hoạch đến tổ chức triển khai thi công. Dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được cụ thể hóa. Cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" tiếp tục được thực hiện đồng bộ, cụ thể hơn, đạt hiệu quả. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, huy động được sức mạnh nội lực trong nhân dân, nhất là trong điều kiện ngân sách khó khăn. 

Thành tựu 10 năm là sự khởi đầu thành công cho chặng đường dài không có điểm dừng lại. Người dân được thụ hưởng, hài lòng, không ngừng được nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần là cái đích hướng đến của chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là trọng tâm, xuyên suốt; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền để nhân dân nhận thức, hiểu rõ và phát huy vai trò chủ thể của mình, thực sự vào cuộc và là người hưởng lợi thành quả trong xây dựng nông thôn mới...

Lam Sơn

Tin cùng chuyên mục