Tiếng việt | English

Chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

- Ngày 22-7-2019 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 96; ngày 15-7-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 306 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Nghị quyết 96, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 5 mục tiêu, yêu cầu, trong đó có các nội dung cốt lõi: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của chi bộ, đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc, cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghị quyết đã chỉ rõ, đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: (1). Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2). Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; (3). Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4). Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Kế hoạch số 306  ngày 15 - 7 - 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp như sau: Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không quá 1 ngày, hoàn thành trước ngày 31 - 3 - 2020. Đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở từ 1 đến 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4 - 2020, hoàn thành trước ngày 30 - 6 - 2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31 - 8 - 2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày; hoàn thành trước ngày 31 - 10 - 2020. Thời gian họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 1/2 ngày.

Đại hội điểm của tỉnh được tổ chức như sau: Cấp cơ sở lựa chọn 1 đảng bộ xã, hoàn thành trong tháng 3 - 2020; cấp huyện lựa chọn 1 đảng bộ huyện, hoàn thành trong tháng 6 - 2020.

Về đại hội điểm của cấp huyện: Mỗi huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn ít nhất 2 loại hình tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo đại hội điểm, trong đó mỗi huyện ủy, thành ủy có ít nhất 1 đảng bộ xã, phường, thị trấn và tổ chức rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội ra diện rộng. Việc đại hội điểm của cấp huyện hoàn thành trong tháng 4 - 2020. Cấp ủy những nơi được lựa chọn đại hội điểm có trách nhiệm lãnh đạo hoàn thành sớm việc tổ chức đại hội các tổ chức đảng trực thuộc để tập trung tổ chức đại hội điểm bảo đảm thời gian theo quy định.

Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong lúc Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI. Việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó các cấp ủy cần quán triệt kỹ lưỡng và xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học để tổ chức thực hiện tốt nhất Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 - 5 - 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 96 ngày 22 - 7 - 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 306 ngày 15 - 7 - 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn tiếp theo của các ban Đảng Trung ương, các ban Đảng Tỉnh ủy.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục