Tiếng việt | English

Cựu chiến binh trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới

- Hôm nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam kỷ niệm tròn 30 năm thành lập Hội. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày càng phát triển và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động. Tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã vận động CCB tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. 

Hội viên cựu chiến binh đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu; kiên quyết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tích cực chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí... Rất nhiều cựu chiến binh đã tham gia các chương trình phát triển kinh tế, các hoạt động xã hội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, trở thành những doanh nhân thành đạt; là những tấm gương sáng về giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về ý chí và nghị lực phấn đấu, vươn lên cho thế hệ trẻ.

Cùng với cựu chiến binh cả nước, trên 38.600 hội viên cựu chiến binh Tuyên Quang đã và đang phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo. Toàn tỉnh có gần 2.800 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Tổ chức Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho trên 17.800 hộ vay vốn; Các cấp hội sử dụng gần 22 tỷ đồng từ quỹ tự lập cho gần 3.800 hội viên vay để phát triển sản xuất, mỗi năm giảm được từ 3 - 4% hộ nghèo. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI đề ra; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và tín nhiệm của nhân dân.

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dịp để cán bộ, đảng viên, CCB và nhân dân cả nước ôn lại và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam; ra sức thi đua, chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục