Tiếng việt | English

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

TQĐT - Ngày 28-5-2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Mục tiêu của Chương trình nhằm tăng cường hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách khác. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị và xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát lãng phí.

Chương trình đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2016. Cùng với đó, đã xác định một số chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực, trong đó, có các chỉ tiêu rất quan trọng như: Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương; tiết kiệm tối thiểu 12% chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí;  tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư; đối với các công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, các công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối, tiến hành đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (5% trở lên). Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: không tăng biên chế, số lượng người làm việc trong năm 2016; đối với số biên chế giảm do nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, các đơn vị chỉ được bổ sung tối đa 50% số biên chế giảm; thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động; thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; phát động phong trào “Tám giờ làm việc có chất lượng, hiệu quả” trong cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật giờ làm việc.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý căn cứ Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh để xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của mình; chỉ đạo việc xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc; trong đó cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện ngay trong năm 2016 để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra, quy định cụ thể thời gian thực hiện và hoàn thành.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh hết sức quan trọng, tác động đến hoạt động của tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, do đó các cấp, các ngành cần tập trung triển khai đảm bảo lộ trình và hiệu quả, đạt mục tiêu và đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục