Tiếng việt | English

Nghiêm túc quán triệt, học tập, triển khai các văn kiện của Đảng

TQOL - Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với các cơ quan liên quan, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về một số nội dung công tác xây dựng Đảng.

Qua đó đã đánh giá những việc làm được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác quán triệt, học tập, triển khai các văn kiện của Đảng ở nhiều nơi chất lượng chưa cao, nhiều cán bộ, đảng viên chưa nắm vững những nội dung cốt lõi các văn kiện của Đảng; việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiều nơi còn chung chung, sao chép, chưa sát với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên có những nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu do nguyên nhân chủ quan đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy chưa sâu sát, cụ thể, quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa thường xuyên. Công tác xây dựng Đảng chưa thực sự được quan tâm đúng mức và dành thời gian chưa thỏa đáng.

Trước tình hình đó, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thì lại càng quan trọng, cần thiết và là việc làm thường xuyên. Việc học tập, nghiên cứu văn kiện của Đảng là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08 ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 22 ngày 22-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; theo tính chất và mức độ vi phạm thì phải xử lý kỷ luật theo Quy định số 102 ngày 15-01-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Người đứng đầu các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức lại việc học tập, quán triệt và rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đặc biệt là các nghị quyết về xây dựng Đảng gắn chặt với tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải nắm vững nội dung chủ yếu các nghị quyết, viết lại thu hoạch, báo cáo bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề nghiên cứu sâu các nghị quyết; bí thư chi bộ hằng tháng duy trì việc ôn lại nghị quyết, kiểm tra vấn đáp đảng viên, nhất là chi bộ các cơ quan, đơn vị; cấp ủy cấp trên dự và giám sát. Thường xuyên rà soát, lựa chọn những đồng chí có trình độ lý luận, chuyên môn, có năng lực, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có phương pháp sư phạm để kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đảm bảo yêu cầu chất lượng; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, giao nhiệm vụ để quán triệt các văn kiện của Đảng.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục