Tiếng việt | English

Nhớ lời Bác dạy

- Ngày 20-3-1961, tại Sân Vận động Thị xã Tuyên Quang, Bác Hồ đã nói chuyện với đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Khi đề cập tới vấn đề dân tộc, Người chỉ rõ: “Dưới chế độ thực dân và phong kiến, đồng bào rẻo cao sống rất cực khổ. Ngày nay, đồng bào rẻo cao được tự do bình đẳng, không bị áp bức bóc lột như trước kia.

Nhưng đời sống vật chất và văn hóa chưa được nâng cao mấy. Đó là vì cán bộ lãnh đạo không chú ý đầy đủ đến đồng bào rẻo cao. Bác thay mặt Trung ương và Chính phủ giao cho cán bộ từ tỉnh đến xã phải ra sức giúp đỡ hơn nữa đồng bào rẻo cao về mọi mặt.

Đồng bào tất cả các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau như anh em trong một nhà”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển. Đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh đã từng bước phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế; đời sống của đồng bào ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được chăm lo và có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; công tác chăm sóc sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực, tất cả các xã đều có trạm y tế, 100% đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông được tăng cường xuống cơ sở; nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào được khôi phục và từng bước phát huy giá trị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm, nhiều cán bộ người dân tộc thiểu số của tỉnh đã và đang giữ các chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Tuy nhiên, soi chiếu với Lời dạy của Bác và yêu cầu nhiệm vụ thì công tác dân tộc của tỉnh nhà vẫn còn những hạn chế đó là: Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số còn cao. Kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, miền núi nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với mặt bằng chung của tỉnh vẫn còn ở mức thấp. Công tác phát triển đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số còn hạn chế. Một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn biểu hiện tâm lý tự ti, ỷ lại, thiếu quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhớ Lời Bác dạy, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên từ tỉnh tới cơ sở cần tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024 do Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III vừa đề ra. Trong đó, mục tiêu tổng quát, xuyên suốt là: Ưu tiên tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, các dân tộc. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tiếp tục xây dựng và củng cố khối đoàn kết dân tộc.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục