Phát huy vai trò báo chí trước yêu cầu mới

TQĐT - Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền tỉnh hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của báo chí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí đã nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng thông tin và công tác quản lý nhà nước về báo chí.

Các cơ quan báo, đài của tỉnh đã thực hiện nghiêm định hướng thông tin tuyên truyền; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định; tuyên truyền, phản ánh kịp thời, toàn diện các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; phản ánh sát thực, đầy đủ tình hình, kết quả các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể với các tầng lớp nhân dân, phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, cách làm hay; phê bình các mặt hạn chế, khuyết điểm và tiêu cực xã hội.

Cấp ủy, chính quyền tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tạo mọi điều kiện cho hoạt động báo chí. Các cơ quan báo chí làm tốt việc bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ những người làm báo, xuất bản. 

Gần đây, do yêu cầu về tinh giản biên chế, nhiều phóng viên chịu áp lực hơn về công việc và đời sống nhưng vẫn nhất mực tuân thủ tôn chỉ, mục đích, Luật pháp và quy định về đạo đức người làm báo trong hoạt động tác nghiệp.

Bên cạnh những mặt mạnh, ưu điểm, các cơ quan báo chí của tỉnh cũng cần khắc phục các khuyết điểm, hạn chế như chất lượng một số tin, bài ảnh chưa cao, việc phê bình khuyết điểm, tiêu cực xã hội chưa mạnh, chưa hiệu quả; ít có giải báo chí Quốc gia.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí, đặc biệt thực hiện tốt văn bản 1926-CV/TU ngày 8-01-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan báo chí; phát huy vai trò tích cực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý, quy chế hoạt động, quy trình nghiệp vụ chuyên môn; tăng cường tính công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện tốt Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện to lớn về vật chất và tinh thần của các cấp ủy, chính quyền, chắc chắn báo chí Tuyên Quang sẽ ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước, của thế giới và của tỉnh theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục