Tiếng việt | English

Tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

- Chỉ còn không đầy 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2019. Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các giải pháp tập trung thực hiện gồm: Chủ động nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh để kịp thời thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục thu hút các dự án  công nghiệp có chất lượng vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; chú trọng việc giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời các thủ tục để thực hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa; các chính sách nông nghiệp nông thôn, khuyến khích phát triển cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Chú trọng xây dựng và bảo vệ thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với một số nông sản. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp bảo đảm khung thời vụ, chú trọng phòng, chống, khống chế dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, cân đối nguồn lực bảo đảm có thêm 6 xã đạt chuẩn, nâng tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 14 tiêu chí/xã.

Tích cực đẩy mạnh các giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, triển khai Quy hoạch tổng thể khu du lịch Quốc gia Tân Trào đến năm 2030; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ. 

Chỉ đạo thực hiện tốt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng, chậm nộp thuế, chuyển dịch cơ cấu thu ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng các khoản thu từ sản xuất kinh doanh, phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, rà soát các khoản chi ngân sách để xử lý kịp thời, hạn chế tối đa số chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng bảo đảm an toàn, hiệu quả, giảm tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Tiếp tục tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc và kiến nghị của nhân dân liên quan đến công tác tái định cư thủy điện Tuyên Quang và việc triển khai một số dự án trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, lâm sản và quản lý đất đai, nhất là đất quốc phòng. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ bảo đảm tiến độ.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ và các nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, chương trình lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; nắm chắc tình hình các hộ nghèo, gia đình chính sách để kịp thời có biện pháp hỗ trợ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Đấu tranh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách về dân tộc, tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại, tiếp công dân để giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của nhân dân; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp kích động, lôi kéo nhân dân tập trung khiếu kiện đông người trái pháp luật.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên đây, cần triển khai thực hiện nghiêm các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; chủ động đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề xuất chủ đề, mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bảo đảm chất lượng, có tính phấn đấu cao; chuẩn bị tốt phương án nhân sự Đại hội gắn với chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2021 -  2026.

Thái An

Tin cùng chuyên mục