Tiếng việt | English

Toàn hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh

- Ngày 01-8-2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ- HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các chính sách gồm có: Chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng các phòng xây mới; chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi; chính sách hỗ trợ một phần kinh phí trả lương cho giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ. Đối tượng hỗ trợ là các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, mức hỗ trợ được áp dụng phù hợp theo địa bàn các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Về chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng các phòng xây mới: Cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập khi xây dựng các phòng xây mới bao gồm: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng được hỗ trợ kinh phí theo các mức sau: Hỗ trợ 150 triệu đồng/phòng đối với cơ sở tại các xã khu vực III; hỗ trợ 135 triệu đồng/phòng đối với các cơ sở tại các xã khu vực II và 120 triệu đồng/phòng đối với các cơ sở tại các xã khu vực I.

Về chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi: Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi theo các mức sau: Hỗ trợ 30 triệu đồng/mỗi nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo đối với cơ sở tại các xã khu vực III; hỗ trợ 25 triệu đồng/mỗi nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo đối với cơ sở tại các xã khu vực II; cơ sở tại các xã khu vực I được hỗ trợ 20 triệu đồng/mỗi nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo.

Về chính sách hỗ trợ một phần kinh phí trả lương cho giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ: Cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được hỗ trợ một phần kinh phí trả lương cho giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ theo các mức sau: Cơ sở tại các xã khu vực III được hỗ trợ 2,0 triệu đồng/01 giáo viên/01 tháng trong 05 năm đầu; hỗ trợ 1,7 triệu đồng/01 giáo viên/01 tháng cho 02 năm tiếp theo. Tổng thời gian được hỗ trợ là 07 năm, mỗi năm 12 tháng. Cơ sở tại các xã khu vực II được hỗ trợ 1,7 triệu đồng/01 giáo viên/01 tháng; thời gian được hỗ trợ là 05 năm, mỗi năm 12 tháng. Cơ sở tại các xã khu vực I được hỗ trợ 1,3 triệu đồng/01 giáo viên/01 tháng; thời gian được hỗ trợ là 05 năm, mỗi năm 12 tháng.

Cùng với mỗi nội dung chính sách hỗ trợ, Nghị quyết cũng nêu rõ điều kiện hỗ trợ và trình tự, thủ tục hỗ trợ. Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết 05 HĐND tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh. Toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và nhân dân cần vào cuộc mạnh mẽ, đầy trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh hướng tới thực hiện thành công chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 73, đó là: Phát triển giáo dục mầm non, tập trung huy động trẻ đi nhà trẻ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân, gia đình và các doanh nghiệp nhằm giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai của tỉnh.

Chắc chắn cùng với sự quyết tâm vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh sẽ đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục