Tiếng việt | English

Việc học tập Nghị quyết của Đảng phải bảo đảm nghiêm túc, đổi mới, đáp ứng yêu cầu

TQĐT - Thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 04 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Có nhiều đổi mới trong cách học tập và triển khai thực hiện nghị quyết. 

Trước hết, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong văn kiện Đại hội. Từ đó, nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. 

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phải đạt được các yêu cầu: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xác định rõ mục tiêu, giải pháp, điều kiện đảm bảo, tiến trình thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ, tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết phải được bố trí thời gian hợp lý, chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu và báo cáo viên đảm bảo thiết thực, tiến hành đồng bộ ở các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đợt học tập Nghị quyết lần này, việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và viết thu hoạch được quy định cụ thể, chặt chẽ, đó là: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và viết thu hoạch phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt nghị quyết. Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là căn cứ để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu.

Việc xây dựng chương trình hành động của tập thể được xác định: Các cấp ủy xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời bám sát nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp trên và cấp mình, tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Việc xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân được xác định: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết phải viết thu hoạch. Nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức về những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức việc học tập Nghị quyết trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân với nội dung, thời gian và cách thức phù hợp với từng đối tượng. Đối với cấp tỉnh sẽ mở ba hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt; văn nghệ sỹ, phóng viên, biên tập viên báo chí, hội viên Hội Nhà báo tỉnh, ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh; cán bộ, giảng viên, giáo viên Trường Chính trị tỉnh, các trường chuyên nghiệp của tỉnh.

Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đảm bảo nghiêm túc, đổi mới, đáp ứng yêu cầu, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên cần chủ động nghiên cứu nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu và thu hoạch của cán bộ, đảng viên đảm bảo chất lượng, thiết thực. Đó chính là điểm mới và cũng là yêu cầu cao nhất của đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.      

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục