Xây dựng vị trí việc làm: Điểm mấu chốt trong xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện cải cách chính sách tiền lương

TQĐT - Dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã đề ra mục tiêu:

Đến năm 2020, hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đến năm 2025, xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định và cụ thể hóa theo phân cấp quản lý; đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng.

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp xác định: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, coi đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương.

Trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoàn thành việc xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức, xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm và tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, các kế hoạch của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo từ năm 2021 thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Với nhiều nỗ lực, đến nay, toàn tỉnh có 20/20 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc UBND tỉnh đã hoàn thiện đề án vị trí việc làm, còn nhiều đơn vị sự nghiệp công lập chưa hoàn thành. Thực tế cho thấy, xây dựng vị trí việc làm là một việc mới mẻ và khó khăn, nhất là việc xây dựng bản mô tả công việc và xác định khung năng lực. 

Thiết nghĩ các cơ quan, đơn vị cần quyết tâm cao để thực hiện và các cơ quan chức năng cần hướng dẫn chi tiết hơn nữa, tạo điều kiện cho các cơ quan hoàn thiện được hệ thống vị trí việc làm. Đây là yếu tố mấu chốt, là khâu “đột phá khẩu” để đưa nghị quyết Trung ương 7 vào thực tiễn và thu được kết quả thật sự. Bởi, nếu vị trí việc làm không được xây dựng chuẩn xác và chọn người không đúng khung năng lực thì cũng không đáp ứng được yêu cầu của cải cách chính sách tiền lương.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục