Cảnh giác với âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

- Trong thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch liên tục đưa ra những quan điểm sai trái đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong đó luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội và công an được chúng xác định là một nội dung trọng tâm để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Với thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch không có gì khác là muốn làm cho lực lượng vũ trang dần biến chất từ lực lượng vũ trang của nhân dân, mang bản chất của giai cấp công nhân, phản bội lại lợi ích của Đảng, của Nhân dân. Để thực hiện mục tiêu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, chúng tập trung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; phủ nhận đường lối quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Chúng rêu rao “quân đội và công an phải là lực lượng trung lập”, rằng “quân đội phải đứng ngoài chính trị”. Tuy nhiên, thực tiễn đã khẳng định: không có quân đội nào “đứng ngoài chính trị”. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là lực lượng cách mạng của dân, do dân và vì nhân dân, gắn bó “máu thịt” với Đảng, với Nhân dân. Mối quan hệ đó được xây dựng qua hàng chục năm chống xâm lược trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, bất cứ thế lực nào, dù thâm hiểm đến đâu cũng không thể chia rẽ được lực lượng vũ trang nhân dân với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Lực lượng vũ trang nhân dân không có mục tiêu nào khác là độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là nhiệm vụ có tính chất quyết định làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt nhiệm vụ này, trước hết phải luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân nói riêng. Xây dựng tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. 

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục