Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng

- Thời gian qua, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị có nhiều bài viết trên các mạng xã hội xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng, đặc biệt là công tác quy hoạch cán bộ nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chúng ta đều biết, công tác cán bộ của Đảng, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đã có nhiều điểm mới, được tập trung lãnh đạo toàn diện, đồng bộ và đạt được một số kết quả quan trọng, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Báo cáo chính trị và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Đại hội XIII của Đảng đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...  Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”.

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 50-QĐ/TW, về công tác quy hoạch cán bộ. Đây là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII, Quy định nêu rõ 5 nguyên tắc, trong đó, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Đẩy mạnh việc phân cấp phân quyền trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác quy hoạch cán bộ. Coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý  giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm… Quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, gắn kết chặt chẽ quy hoạch cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị với quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Như vậy có thể khẳng định rằng những luận điệu của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đang xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, mục đích của chúng nhằm gây mất đoàn kết trong nội bộ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao cảnh giác, vạch trần và kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái đó. Góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục