Tiếng việt | English

Cầu thị và nghiêm túc

- Tuần qua, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được công bố, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhằm phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng, hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng lãnh đạo đất nước.

Trong hoạt động lãnh đạo phong phú, sôi động và hào hùng của Đảng ta từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn thấm nhuần bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Toàn bộ hoạt động của Đảng đều có điểm xuất phát là từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân.

Việc Đảng tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là thể hiện rõ tinh thần phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuy nhiên, thực tiễn của nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc cho thấy, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng việc lấy ý kiến quần chúng nhân dân xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng để đưa ra những ý kiến, luận điệu xuyên tạc sự thật nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, chống phá chế độ, làm giảm sút lòng tin của dân với Đảng...

Chính vì vậy, bên cạnh việc cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào văn kiện; cần cảnh giác, nghiêm khắc với các hành vi lợi dụng dân để xuyên tạc, gây nguy hại cho Đảng, cho dân. Cấp ủy các cấp cùng toàn dân phải kiên quyết đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát hiện và xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc dự thảo các văn kiện, chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Có như vậy, văn kiện Đại hội Đảng mới tiếp thu cao nhất trí tuệ của nhân dân, xứng đáng là "văn bia muôn đời".

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục